Załaduj kalendarz

Nabór na szkolenia i superwizję

 Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu
pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szkolenie nr 1 - „Diagnoza problemów, potrzeb i możliwości rodziny – aspekty
                   praktyczne, metody, narzędzia, dokumentacja”

Szkolenie nr 2 - „Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie,
                    okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory
                    dokumentacji”

Szkolenie nr 3 - „Praca z rodziną z problemem uzależnień”

Szkolenie nr 4 - „Praca z rodziną wieloproblemową – aspekty praktyczne: metody, narzędzia”

Szkolenie nr 5 - „Dialog motywujący i inne narzędzia motywowania rodziny do zmian”

Szkolenie nr 6 - „Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu”

Szkolenie nr 7 - „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego”

UWAGA!

Dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno z wyżej wymienionych szkoleń. ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 15 osób.


CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach mogą ubiegać się wszyscy asystenci rodziny (bez względu na ich staż pracy na tym stanowisku), realizujący na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Planowana liczba miejsc szkoleniowych: 140.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Wymiar każdego szkolenia: 8 godzin.

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu uzależniona będzie od liczby osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: kwiecień - czerwiec 2018 r., Kraków.

KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

-    Kandydat wykonuje na obszarze woj. małopolskiego zadania asystenta rodziny wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

-   Kandydat złożył zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń wskazanych powyżej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

-    Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

-    Łączny staż pracy Kandydata na stanowisku asystenta rodziny liczony do dnia ogłoszenia naboru, tj. do 23.03.2018 r.:

      -    nie przekracza 12 miesięcy (+ 4 pkt)

      -    mieści się w przedziale 13-24 miesięcy (+ 2 pkt)

      -    przekracza 24 miesiące (0 pkt)

      (kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na dane szkolenie, w szczególności
w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…”, a także z niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wymagane jest uzupełnienie cz. I-VII Formularza zgłoszeniowego, a także podpisanie Formularza:

1) przez Kandydata:

-    w cz. I. PODSTAWOWE INFORMACJE - pole „Czytelny podpis Kandydata”,

-    w cz. VII. OŚWIADCZENIA:

       - pole „Czytelny podpis Kandydata” pod oświadczeniami (z podaniem daty),

       - pole „Czytelny podpis uczestnika projektu” pod oświadczeniem uczestnika Projektu dotyczącym przetwarzania danych osobowych
       (z podaniem miejscowości i daty);

2) przez Dyrektora lub inną osobę uprawnioną z jednostki kierującej Kandydata na szkolenie:

w cz. IV. OPINIA INSTYTUCJI KIERUJĄCEJ KANDYDATA NA SZKOLENIE DOTYCZĄCA POTRZEBY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU - pole „Podpis i Pieczątka Dyrektora lub osoby uprawnionej” (podpis z pieczęcią).

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:
szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

-  złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

-  przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla asystentów rodziny”;

-  przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 
30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl 
w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej";

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie) niezbędna do prawidłowego wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata);

4. Ramowy program szkolenia pn. „Diagnoza problemów, potrzeb i możliwości rodziny – aspekty praktyczne, metody, narzędzia, dokumentacja”;

5. Ramowy program szkolenia pn. „Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie, okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory dokumentacji”;

6. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z rodziną z problemem uzależnień”;

7. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z rodziną wieloproblemową – aspekty praktyczne: metody, narzędzia”;

8. Ramowy program szkolenia pn. „Dialog motywujący i inne narzędzia motywowania rodziny do zmian”;

9. Ramowy program szkolenia pn. „Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu”;

10. Ramowy program szkolenia pn. „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu
pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA CYKL GRUPOWEJ SUPERWIZJI
DLA ASYSTENTÓW RODZINY, 
WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  


CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SUPERWIZJI

O zakwalifikowanie do udziału w superwizji mogą ubiegać się asystenci rodziny, realizujący na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Minimalna liczba grup: 2.

Liczebność grupy: do 12 osób.

Wymiar superwizji dla grupy: min. 5 spotkań/sesji trwających 4 godz. 15 min.

Termin realizacji: kwiecień - listopad 2018 r.

Częstotliwość spotkań/sesji: średnio raz w miesiącu (nie częściej niż co 3 tygodnie).

Miejsce realizacji: Kraków lub inne (w przypadku zrekrutowania odpowiedniej grupy z danego obszaru).


KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

Kandydat wykonuje na obszarze woj. małopolskiego zadania asystenta rodziny wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(kryterium obligatoryjne „0-1”);

Adekwatność superwizji do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby udziału w superwizji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

- Kandydat dotychczas nie uczestniczył w żadnej superwizji dla asystentów rodziny (w tym w żadnej superwizji realizowanej poza Projektem) (kryterium premiujące + 4 pkt);

- Kandydat uczestniczył w superwizji dla asystentów rodziny przed 2015 r. (kryterium premiujące + 2 pkt).


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 20 marca 2018 r. do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data
i godzina wpływu do ROPS
).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na superwizję, w szczególności w sytuacji, gdy na superwizję nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na superwizję w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na superwizję.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…” , a także z niniejszej Informacji o naborze.


SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:
szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44;

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków –
z dopiskiem: „
Formularz zgłoszeniowy na grupową superwizję dla asystentów rodziny”;

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00).

UWAGA!

Osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach / superwizjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” są zobowiązane do wypełnienia cz. I-VII Formularza.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na superwizję można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro),
30-070 Kraków, e-mail:
szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na superwizję dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl
w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w superwizji w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie) niezbędna do prawidłowego wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata).

4. Podstawowe informacje nt. superwizji dla asystentów rodziny.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu
pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA DWUDNIOWE STACJONARNE SZKOLENIE
pt. "Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży"


DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SZKOLENIA

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu mogą ubiegać się pracownicy małopolskich placówek wsparcia dziennego rozumianych zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej), wykonujący obowiązki związane z bezpośrednim wsparciem wychowanków.

Liczba miejsc na szkoleniu: 20.

Wymiar szkolenia: 16 godzin (2 dni).

Planowany termin i miejsce realizacji szkolenia: kwiecień - czerwiec 2018 r., Kraków.

KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

 -  Kandydat pracuje w placówce wsparcia dziennego rozumianej zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
, działającej na terenie woj. małopolskiego i wykonuje obowiązki związane z bezpośrednim wsparciem wychowanków (kryterium obligatoryjne „0-1”);

Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego
i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

Kandydat uczestniczył w szkoleniach dla PWD zrealizowanych w ramach Projektu w grudniu 2017 r., a z uzgodnionej z nim indywidualnej diagnozy potrzeb wynika, że tematyka szkolenia ma charakter:

- „priorytetowy/kluczowy” (kryterium premiujące + 4 pkt)

- „istotny, ale nie kluczowy” (kryterium premiujące + 2 pkt).


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data
i godzina wpływu do ROPS
).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na szkolenie, w szczególności w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach…” oraz niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:
szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również: 

- przeslanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44;

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków –
z dopiskiem: Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla PWD pt. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci
i młodzieży”;

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00).

UWAGA! Osoby, które już uczestniczyły w szkoleniach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, składają wyłącznie cz. I-IV Formularza (nie wypełniają pozostałych części Formularza).

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pltel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl