Załaduj kalendarz

PRZECIW PRZEMOCY

Dobre praktyki

Poprzez dobre praktyki chcielibyśmy propagować nie tylko sprawdzone i godne naśladowania pomysły, ale również działania przełamujące dotychczasowe schematy postrzegania kwestii przemocy w rodzinie. Chcielibyśmy popularyzować inicjatywy nastawione na rozwiązanie problemu a także wykazujące duży stopień skuteczności oraz często, choć nie zawsze, nowatorskie i proste.Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykiami nagrodzonymi i wyróżnionymi w małopolskim Konkursie "Przeciw Przemocy"

LAUREACI I WYRÓŻNIENI  W KONKURSIE „PRZECIW PRZEMOCY”

2015 rok

Kategoria – najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda -  Gmina i Miasto Kraków /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

(za działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające w szczególności na szybkim reagowaniu, mającym na celu przerwanie przemocy w rodzinie, niesieniu skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz mające na celu propagowanie właściwych postaw i reagowania w sytuacji przemocy w rodzinie)._pdf

Wyróżnienie- Gmina Zielonki / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

(za prowadzone działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem metod atrakcyjnych dla młodych ludzi – m.in. gry zespołowe)_pdf

Wyróżnienie - Gmina i Miasto Tarnów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

(za zakrojoną na szeroką skalę kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie interdyscyplinarnej współpracy służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy).

Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda - Powiat limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Limanowej

(za szereg działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, duże zaangażowanie w poszukiwanie niestandardowych środków i narzędzi w celu dotarcia do jak największej liczby osób uwikłanych w przemoc, w celu zminimalizowania rozmiarów tego zjawiska i jego skutków)_pdf

2016 rok

Kategoria - najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda dla Gminy Polanka Wielka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej

( za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym całych rodzin, mieszkańców, rodziców, osób starszych oraz wsparcie kadr w formie superwizji)_pdf

Wyróżnienie dla Gmina Miejska Kraków/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

(za innowacyjne podejście do działań w obszarze przeciwdziałania przemocy i skierowanie ich do grupy mało dostrzeganej tj. objęcie wsparciem świadków przemocy)_pdf

Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda dla Powiatu limanowskiego/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

(za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie w realizowane działania)_pdf

Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić organizację pozarządową- Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KRAFOS

(za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność)_pdf

Rok 2017:

Kategoria - najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda - Gmina Andrychów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Nagroda przyznana za kompleksową ofertę wsparcia dedykowaną różnym grupom odbiorców oraz nowatorskie podejście do realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyróżnienie - Miasto Wieliczka/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

Wyróżnienie przyznane za kompleksową ofertę wsparcia kierowaną do szerokiego grona odbiorców, dostosowaną do ich potrzeb, w tym: członków Rad Sołeckich, dyrektorów i nauczycieli, dzieci i młodzieży, rodziców, całych rodzin i mieszkańców, przedstawicieli ochrony zdrowia, Policji.

Wyróżnienie - Gmina Sułkowice/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Wyróżnienie przyznane za nowatorskie podejście do działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wykorzystanie bajkoterapii i choreoterapii w realizacji zajęć dla dzieci.

Kategoria - najlepsze działanie samorządu powiatowego:

Powiat wadowicki/Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy

Nagroda przyznana za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, rodziców, mieszkańców, par, osadzonych w zakładzie karnym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wsparcie kadr w formie grup wsparcia dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych.

Kategoria - najlepsze działanie organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS w Radłowie

Nagroda przyznana za kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych i doświadczających przemocy, członków społeczności lokalnej oraz przedstawicieli lokalnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Rok 2018:

Kategoria - najlepsze działania samorządu gminnego:

Gmina Miasto Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Nagroda przyznana za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym szczególnie do dzieci i seniorów, a także zastosowanie nowatorskich rozwiązań m.in. wykorzystanie narzędzi marketingowych do realizacji oddziaływań profilaktycznych.

WYRÓŻNIENIE: Gmina Rzezawa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Wyróżnienie przyznane za wykorzystanie lokalnych zasobów instytucjonalnych do podejmowania szeroko zakrojonych oddziaływań profilaktycznych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży narażonych na przemoc w rodzinie.

Kategoria - najlepsze działanie samorządu powiatowego:

Powiat limanowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Nagroda przyznana za konsekwentne realizowanie szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, podejmowanie nowych inicjatyw, wykorzystanie forum publicznego jako interdyscyplinarnej płaszczyzny do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk oraz zaangażowanie w realizowanie działań.

WYRÓŻNIENIE: Powiat chrzanowski - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Wyróżnienie przyznane za działania wzbogacające wsparcie oferowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl