Załaduj kalendarz

REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Posiedzenia RKE kadencji 2018-2022

I. Posiedzenie 11 kwietnia 2018 r.

Inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej powołała z terenu Województwa Małopolskiego na okres 5-letniej kadencji nowych Członków RKE. Podczas spotkania inaugurującego Pani Wioletta Wilimska wręczyła nowym Członkom powołanie do pracy w RKE, zapraszając ich do wspólnej pracy jednocześnie życząc sobie i zebranym owocnej pracy.

Członkowie komisji podjęli prace nad pierwszymi uchwałami RKE regulującymi prace komisji.

II. Posiedzenie 11 grudnia 2018 r. 

Podczas posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęto ustalenia w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy rozpoczęli obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”. Szkolenie realizowane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczą w nim pracownicy socjalni z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

W trakcie posiedzenia RKE przedstawiono również informacje na temat wykształcenia małopolskich pracowników socjalnych na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Podjęto dyskusje w obszarze wyzwań jakie stawiane są wobec tej grupy zawodowej, jak również zmieniających się uwarunkowań społecznych w kontekście realizacji pracy socjalnej.

Spotkanie przedstawicieli RKE z uczestnikami szkolenie organizowanego przez TARR w Tarnowie w dniu 23 lutego 2019 r.

Przedstawiciele Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych spotkali się w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 z uczestnikami szkolenia organizowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR), które współfinansowane jest przez UE w ramach projektu PO WER Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna projekt „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”.

Podczas spotkania przedstawiono warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Omówiono również kwestie techniczne związane z organizacją i przebiegiem egzaminu, w tym dotyczące dokumentów jakie złożyć musi pracownik socjalny chcący przystąpić do egzaminu przez Regionalną Komisją. Słuchacze mieli też możliwość zadania pytań członkom RKE, poznania bliżej przyszłych egzaminatorów.

III. Posiedzenie 9 kwietnia 2019 r. 

W dniu 9 kwietnia 2019 r odbyło się kolejne posiedzenie Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Podczas posiedzenia członkowie Komisji w główniej mierze zajęli się podjęciem ustaleń dot. organizacji egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Podjęto uchwały regulujące przygotowania, jak i sam przebieg egzaminu. 

IV. Posiedzenie 20 i 21 maja 2019 r.

Odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, podczas którego przeprowadzone zostały egzaminy 29 pracowników socjalnych z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego na I stopień specjalizacji w zawodzie.

Po egzaminie zakończonym sukcesem dla wszystkich pracowników socjalnych w dniu 24 maja 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie specjalizacji I stopnia w zawodzie w Auli Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. M. Bobrzyńskiego 10.

Podczas wystąpienia Pani Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego zwróciła się do pracowników socjalnych wyrażając wobec ich pracy swój podziw, życząc podobnych jak na egzaminie sukcesów w życiu zawodowym, jednocześnie dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w niesienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej tego potrzebujących.

Pracownicy socjalni odebrali również gratulacje przekazane przez Przewodniczącą Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Panią Wiolettę Wilimską oraz Członków Komisji: dr hab. Marcjannę Nóżkę, dr Katarzynę Wojtanowicz oraz Elżbietę Mirewską.

Swoje słowa uznania wyrazili wobec wyzwań z jakimi na co dzień mierzą się pracownicy socjalni również Pan Marcin Ślusarski - Zastępca Dyrektora Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM.

Obecni podczas uroczystości przedstawiciele wykładowców realizujących szkolenia dla pracowników socjalnych podzielili się swoją refleksją na temat zadań pracowników socjalnych.

Dyplomy wraz z gratulacjami wręczyła pracownikom socjalnym Pani Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącą i Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom socjalnym, którzy podjęli wyzwanie podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności by w ten sposób móc jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania zawodowe!

V. Posiedzenie 9 października 2019 r.

W  siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 odbyło się posiedzenie Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, podczas którego przeprowadzony został egzamin dla pracownika socjalnego na I stopień specjalizacji w zawodzie.

Ponadto Członkowie Komisji podjęli ustalenia w zakresie stopnia realizacji zadań jakie Komisja wyznaczyła dla siebie na rok 2019 .

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl