Załaduj kalendarz

SENIORZY

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej II kadencji

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana Uchwałą Nr 1614/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Powołanie rady senioralnej na szczeblu wojewódzkim było pierwszą taką inicjatywą w kraju. Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej I kadencji działała przez okres 4 lat, kadencja upłynęła z dniem 31.12.2017 r.


Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej, jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej, powołanym w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie.


Na podstawie uchwały nr 265/18 z dnia 22 lutego 2018 r. Zarządu Województwa Małopolskiego zmieniono Regulamin Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej poprzez określenie jej składu w następujący sposób:

„Rada liczy maksymalnie 18 członków.

2. W skład Rady wchodzą:

1) Przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,

2) Przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,

3) Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,

4) Przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

5) Przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

6) maksymalnie 4 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego wskazywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Krakowie,

7) maksymalnie 2 przedstawicieli środowiska naukowego województwa małopolskiego, wskazywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

8) maksymalnie 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

9) Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii,

10) maksymalnie 2 przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z Małopolski,

11) maksymalnie 2 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wskazanych przez Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski”.


Kandydaci reprezentujący Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz środowisk seniorskich zostali wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


Skład osobowy II kadencji Rady został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 40/2018 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 9.05.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Szczegółowy zakres pracy Rady określa regulamin.


Do zadań Rady należy w szczególności:

- współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym, w szczególności Srebrna Gospodarka w Małopolsce. Program działań. oraz Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski,

- wspieranie rozwoju i aktywizacja środowisk działających na rzecz osób starszych (organizacji senioralnych i eksperckich, instytucji publicznych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych), w celu zwiększenia efektywności ich działań,

- współpraca z ww. instytucjami i organizacjami oraz innymi podmiotami podejmowana w interesie osób starszych,

- tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej,

- inicjowanie, wypracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów oraz wymiany i komunikacji międzypokoleniowej województwa małopolskiego,

- współpraca przy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Małopolskie na rzecz seniorów.


Udział w Małopolskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej ma charakter społeczny. Członkom Rady przysługuje prawo do uzyskania zwrotu kosztów przejazdu poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady. Zasady zwrotu kosztów przejazdu zostały określone zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego nr 28/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu Członków Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

 Działalność Małopolskie Rady ds. Polityki Senioralnej II Kadencji

I Posiedzenie Rady_06 czerwca 2018 r.

II Posiedzenie Rady_04 września 2018 r.

III Posiedzenie Rady_13 grudnia 2018 r. 
Działalność Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej I kadencji


Na posiedzeniach Rady podjęto takie cenne inicjatywy, jak:

  • uchwała popierająca ideę tworzenia Gminnych Rad Seniorów przekazana do jednostek samorządu terytorialnego,
  • badanie (przeprowadzone we wszystkich małopolskich gminach), którego celem była diagnoza funkcjonowania Gminnych Rad Seniorów w Małopolsce oraz możliwości powstania kolejnych, >>>Raport z badania GRS
  • rozpowszechnienie w Małopolsce informacji na temat programów profilaktycznych dostępnych dla seniorów.


Utworzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej jest spójne z działaniami podejmowanymi na szczeblu regionalnym i centralnym.

Relacja z VIII posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z VII posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej 

Relacja z VI posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z V posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z IV posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z III posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z II posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z I posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl