Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2016 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ukryj kalendarium

Zagadnienia dotyczące starości

„Człowiek gromadzi z wolna doświadczenie.

Tak z kropel bystre powstają strumienie.”

 .

seniorzy


Zagadnienia dotyczące starzenia się społeczeństwa stanowią coraz istotniejszą kwestię polityki społecznej. Wraz z rosnącą populacją osób starszych, istotnym staje się zapewnienie jak najlepszych warunków życia, aktywizacji oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

W Małopolsce w roku 2014 18,2% mieszkańców regionu stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym co oznacza, że region zamieszkiwało ponad 611 tysięcy osób starszych (K – 60+, M – 65+). Pomiędzy rokiem 2013 a 2014 odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,7 do 18,2% (Polska z 18,4% na 19,0%). Pod względem demograficznym Małopolska pozytywnie wyróżnia się na tle Polski z uwagi na korzystniejszą strukturę wiekową populacji – mniejszy jest udział osób starszych (wiek poprodukcyjny) w populacji mieszkańców regionu, większy natomiast odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym.

Jak wynika z prognoz demograficznych (zaktualizowanych o wyniki NSP 2011), struktura wiekowa województwa małopolskiego będzie ulegała dalszym niekorzystnym przeobrażeniom. Przede wszystkim zwiększy się udział najstarszych grup wiekowych w populacji województwa. Odsetek mieszkańców Małopolski powyżej 65 roku życia wzrośnie z 14,5% w roku 2013 do ponad 17,6% w roku 2020. Tendencja ta jest analogiczna do prognoz dla Polski, z tą różnicą, iż w skali kraju prognozuje się jeszcze większy udział osób po 65 roku życia – o ile w 2013 r. wynosił on 14,7%,to przewiduje się, iż w 2020 r. osiągnie już poziom 18,9%. Zmiany te nie będą przebiegały podobnie we wszystkich powiatach województwa, tak jak niejednorodna jest sytuacja pod tym względem na chwilę obecną. Prognozy GUS na rok 2020 przewidują najwyższy udział mieszkańców powyżej 65 roku życia w Tarnowie (22,2%) oraz powiatach: miechowskim (21,4%), olkuskim (20,7%) i chrzanowskim (20,4%).

W perspektywie roku 2035 udział osób w wieku poprodukcyjnym w populacji wzrośnie z obecnych 18,2% do ponad 21,4%. Prawie co czwarty z mieszkańców będzie zatem seniorem. Co ósmy mieszkaniec przekroczy w 2035 roku 75 rok życia.

W Małopolsce – w porównaniu do procesów starzenia się ludności w całym kraju – seniorzy nie stanowią jeszcze aż tak licznej grupy, ale rosnąca liczba osób starszych i prognozowany na rok 2035 (w porównaniu do roku 2013) niemal dwukrotny wzrost liczby osób w wieku późnej starości (powyżej 80 roku życia) w oczywisty sposób powoduje, że trzeba zmierzyć się z wieloma różnego rodzaju wyzwaniami.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, od 2000 roku podejmuje działania na rzecz osób starszych w Małopolsce, których celem jest aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych, między innymi poprzez:

  • podnoszenie świadomości oraz dostępu do wiedzy i informacji o usługach i możliwościach, z których mogą korzystać seniorzy;
  • propagowanie aktywnych postaw seniorów, budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej;
  • włączanie osób starszych do życia społecznego, wykorzystywanie potencjału osób starszych, promowanie wolontariatu seniorów;
  • promocję i rozwój idei kształcenia ustawicznego;
  • budowanie solidarności międzypokoleniowej;
  • podnoszenie kwalifikacji kadry systemu pomocy społecznej w zakresie wzmacniania aktywności i metod pracy z osobami starszymi;
  • podnoszenie jakości życia osób starszych w instytucjach;
  • współpracę i wzmacnianie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Małopolska stara się patrzeć na zachodzące zmiany demograficzne jako na szansę, którą można wykorzystać by tworzyć warunki do rozwoju regionu – to główna idea strategii srebrnej gospodarki, która definiuje zmiany demograficzne jako szansę na gospodarczy wzrost. Strategia rozwoju ukierunkowana na potrzeby starzejącej się populacji jest strategią przyjazną wszystkim grupom ludności. Sprzyja tworzeniu wygodniejszych warunków życia, szczególnie w dziedzinie mieszkalnictwa, w rozwoju urbanistycznym i osiedleńczym, w transporcie i komunikacji. Sprzyja rozwojowi usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych oraz zdrowia publicznego, nastawionych na realizację koncepcji zdrowego starzenia się od najwcześniejszych lat życia. Zwiększa wymagania w korzystaniu z usług kultury i rekreacji, czyniąc je bardziej dostępnymi i kompleksowymi. Sprzyja procesom społecznej integracji i solidarności pokoleń dzięki takim rozwiązaniom opiekuńczym osób starszych, które nie będą ich izolować od reszty społeczeństwa.


Rekomendacje po Seminariach z zakresu wzmacniania aktywności i metod pracy z osobami starszymi w 2014 r.:

"Profesjonalne wspieranie w życiu codziennym seniora"

"Różnorodność działań instytucjonalnych na rzecz klienta w wieku senioralnym"

"Wzbudzanie aktywności wśród seniorów- mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników placówek wsparcia dziennego"

>>>Raport z badania Gminnych Rad Seniorów

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl