Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Postępowanie w sprawach z wniosków

Informacje Ogólne Ogólne informacje dot. postępowania w sprawach z wniosków

UWAGA! - Dnia 1 maja 2010 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i mają one wpływ także na procedury postępowania przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych w związku z pobytem członka rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne w Polsce, w innym kraju Unii Europejskiej, na terenie Szwajcarii (po 1 kwietnia 2012 r.) lub na terenie Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu (po 1 czerwca 2012 r.).


I. Od 1 maja 2010 r. (odnośnie wniosków składanych po 1 maja 2010 r. przez osoby wchodzące w skład rodzin których członkowie przemieszczają się na terenie UE, na terenie Szwajcarii (po 1 kwietnia 2012 r.) lub na terenie Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu (po 1 czerwca 2012 r.):

W przypadku ustalenia, że Polska jest krajem mającym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń, po wyeliminowaniu przez gminę decyzji z obrotu prawnego, lub w przypadku, gdy do ROPS został przekazany wniosek w trybie art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ROPS wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i wydaje w tym zakresie decyzję administracyjną.

Jeżeli ROPS uzna (na podstawie informacji uzyskanej z zagranicznej instytucji właściwej), że na podstawie ustawodawstwa państwa aktywności zawodowej członka rodziny może istnieć prawo do dodatku dyferencyjnego niezwłocznie przekazuje wniosek do instytucji właściwej tego państwa członkowskiego oraz informuje o tym zainteresowanego. Ponadto ROPS powiadamia instytucję państwa aktywności zawodowej członka rodziny o swojej decyzji w sprawie wniosku oraz o kwocie wypłaconych świadczeń rodzinnych. ROPS informuje o tym Państwo pobytu członka rodziny w formie decyzji o ustaleniu właściwości.

W przypadku ustalenia przez ROPS, że w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (tzn. że ma zastosowanie ustawodawstwo polskie), jednakże Polska nie jest państwem mającym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 68 ust. 3 rozporządzenia Nr 883/04 oraz art. 60 ust. 3 rozporządzenia nr 987/09, ROPS:

1) przekazuje wniosek złożony w Polsce do instytucji właściwej państwa członkowskiego, której ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa,

2) informuje o tym fakcie zainteresowanego (wnioskodawcę),

3) podejmuje tymczasową decyzję w sprawie zasad pierwszeństwa, o czym informuje instytucję zagraniczną na SED-zie.

Jeżeli wcześniej organ właściwy (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne), wydał decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych, przed przekazaniem wniosku do kraju mającego pierwszeństwo do wypłaty świadczeń organ właściwy musi odpowiednio albo uchylić decyzję za okres koordynacji (jeżeli została wydana przed zaistnieniem koordynacji), albo wystąpić z wnioskiem do samorządowego kolegium odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji.

Po wyeliminowaniu decyzji z obrotu prawnego, ROPS podejmuje działania stosownie do zapisów art. 68 ust. 3 rozporządzenia Nr 883/2004, tj. przekazuje wniosek do państwa, którego ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa i t.d.

W tej sytuacji instytucja zagraniczna, w terminie dwóch miesięcy, zobowiązana jest do zajęcia stanowiska w sprawie decyzji tymczasowej.

Jeżeli instytucja, której przekazano wniosek, nie zajmie stanowiska w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku, zastosowanie ma decyzja tymczasowa, a instytucja ta wypłaca świadczenia przewidziane w obowiązującym ją ustawodawstwie i informuje instytucję, w której złożono wniosek o kwocie wypłaconych świadczeń.

Instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa, rozpatruje ten wniosek, tak jak gdyby został on złożony bezpośrednio do niej, a dzień, w którym wniosek taki został złożony w pierwszej instytucji (tzn. w urzędzie miasta lub gminy albo w ROPS-ie), uważa się za dzień złożenia wniosku w instytucji mającej pierwszeństwo (art. 68 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 883/04).

W przypadku, gdy po przekazaniu przez ROPS zagranicznej instytucji właściwej, wniosku i decyzji tymczasowej, istnieje rozbieżność opinii między zainteresowanymi instytucjami:

1. w odniesieniu do określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa, zainteresowany tymczasowo podlega ustawodawstwu jednego z tych państw członkowskich, przy czym ustawodawstwo to jest określane w następującej kolejności:

1) ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym osoba ta rzeczywiście wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek, o ile praca najemna lub praca na własny rachunek jest wykonywana tylko w jednym z tych państw członkowskich (np. francuskiego – jeżeli praca jest wykonywana we Francji a przez drugiego członka rodziny zamieszkałego w Polsce z dziećmi nie),

2) ustawodawstwu państwa członkowskiego miejsca zamieszkania (rozumianego jako miejsce zamieszkania dziecka lub dzieci – art. 60 ust. 4 rozporządzenia 987/2009), jeżeli zainteresowany wykonuje część swojej pracy 3) ustawodawstwu państwa członkowskiego, o którego zastosowanie wystąpiono najpierw, w przypadku gdy osoba ta wykonuje w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

2. W odniesieniu do instytucji, która powinna wypłacać świadczenia (tzn. gdy instytucja zagraniczna zakwestionuje pierwszeństwo ustalone przez ROPS w decyzji tymczasowej, przesyłając do ROPS formularz F007 lub F009), zainteresowany (np. wnioskodawca w Polsce), który mógłby ubiegać się o świadczenia, gdyby nie zaistniał spór:

1) jest tymczasowo uprawniony do świadczeń przewidzianych w ustawodawstwie stosowanym przez instytucję jego miejsca zamieszkania lub

2) jeżeli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania na terytorium jednego z zainteresowanych państw członkowskich – do świadczeń przewidzianych w ustawodawstwie stosowanym przez instytucję, do której wniosek został złożony w pierwszej kolejności;

W przypadku, gdy zainteresowane instytucje lub władze nie osiągną porozumienia:

1) sprawa może zostać przedstawiona Komisji Administracyjnej przez właściwe władze (w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), nie wcześniej jednak, niż w terminie miesiąca od dnia pojawienia się rozbieżności opinii.

2) Komisja Administracyjna stara się pogodzić rozbieżne opinie w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym przedstawiono jej sprawę (art. 6 ust. 3 rozporządzenia 987/09).

W przypadku gdy, (w wyniku zastosowania ww. procedury dotyczącej eliminowania rozbieżności), zostanie ustalone, że mające zastosowanie ustawodawstwo (po wyeliminowaniu rozbieżności), nie jest ustawodawstwem państwa członkowskiego, do którego zainteresowany (wnioskodawca) został tymczasowo przypisany (np. Polski, do której został przypisany ze względu na miejsce zamieszkania), lub że instytucja, która tymczasowo przyznała świadczenia, nie jest instytucją właściwą, uważa się, że instytucja, którą uznano za właściwą, jest instytucją właściwą z mocą wsteczną, tak jak gdyby rozbieżności opinii nie miały miejsca, najpóźniej od dnia tymczasowego przypisania lub od pierwszego tymczasowego przyznania tych świadczeń.

Jeżeli okaże się, że instytucja, która udzielała świadczeń tymczasowo (np. organ właściwy w Polsce, ze względu na spór o pierwszeństwo – zgodnie z zasadami art. 6 ust. 2 rozporządzenia Nr 987/2009), wypłaciła kwotę wyższą od kwoty świadczeń, za które jest ostatecznie odpowiedzialna, może zwrócić się do instytucji mającej pierwszeństwo o zwrot nadpłaty zgodnie z procedurą przewidzianą art. 73 rozporządzenia nr 987/09.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 rozporządzenia nr 987/09, najpóźniej trzy miesiące po:

1) określeniu mającego zastosowanie ustawodawstwa lub

2) instytucji odpowiedzialnej za wypłacanie świadczeń,

instytucja, która tymczasowo wypłacała świadczenia pieniężne sporządza zestawienie tymczasowo wypłaconych kwot i przesyła je instytucji uznanej za właściwą.

W tej sytuacji instytucja uznana za właściwą w zakresie wypłacania świadczeń rodzinnych potrąca kwotę należną w związku z tymczasową płatnością z zaległych kwot z tytułu odnośnych zaległych świadczeń należnych zainteresowanemu i niezwłocznie przekazuje potrącona kwotę instytucji, która wypłacała tymczasowo świadczenia pieniężne.

Szczegółowe informacje o dokumentacji w sprawie z wniosku o:

-zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

-zasiłek pielęgnacyjny

-specjalny zasiłek opiekuńczy

-świadczenie pielęgnacyjne

II. Odnośnie wniosków, które wpłynęły przed 01.05.2010 r., wniosków składanych do 31.03.2012 r. przez osoby wchodzące w skład rodzin których członkowie przemieszczają się na terenie oraz Szwajcarii oraz wniosków składanych do 31.05.2012 r. przez osoby wchodzące w skład rodzin których członkowie przemieszczają się na terenie oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski w sprawie w/w świadczeń, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

W związku z koniecznością każdorazowego ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi element koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych nie powinny być składane bezpośrednio do ROPS.

Odnośnie ww. wniosków, do wymiany informacji pomiędzy instytucjami właściwymi nadal mają także zastosowanie formularze z serii E.

Jeżeli natomiast, w trakcie przyjmowania wniosku, (bądź w jakimkolwiek innym momencie - w przypadku wniosków już przyjętych) organ właściwy wejdzie w posiadanie dokumentów potwierdzających fakt wykonywania (i odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne) przez członka rodziny wnioskodawcy, bądź samego wnioskodawcę pracy na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Szwajcarii, jest zobowiązany wystąpić do ROPS z wnioskiem o ustalenie, czy w danej sprawie zachodzi element koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli ROPS ustali, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje akta sprawy do ROPS, wraz z pełną dokumentacją, celem prowadzenia postępowania zmierzającego do rozpatrzenia wniosku.

Jeżeli:

1) Jeden z małżonków pracuje poza granicami Polski a drugi - mieszka z dziećmi w Polsce i jest osobą nieaktywną zawodowo; właściwym do wpłaty świadczenia rodzinnego jest państwo wykonywania pracy. W Polsce może być wypłacana jedynie nadwyżka, jeśli świadczenia przewidziane przez polską ustawę są wyższe od przewidzianych przez ustawę innego państwa członkowskiego.

Stąd, dla wydania decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce w wysokości „nadwyżki”, konieczne jest wcześniejsze ustalenie wysokości świadczeń rodzinnych, które przysługują lub mogłyby przysługiwać, gdyby osoba uprawniona złożyła wniosek, w kraju aktywności zawodowej członka rodziny, w okresie, za jaki złożono wniosek o świadczenia rodzinne w Polsce.

Ustalenie w/w okoliczności odbywa się poprzez wystąpienie przez ROPS do instytucji właściwej państwa aktywności zawodowej członka rodziny, z zapytaniem o uprawnienia do świadczeń rodzinnych na formularzach serii E.

2) Jeden z małżonków pracuje poza granicami Polski a drugi – mieszka z dziećmi w Polsce i jest osobą aktywną zawodowo; wówczas państwem zobowiązanym w pierwszej kolejności do wypłaty świadczenia jest państwo zamieszkania dzieci. W drugim kraju wypłacana jest nadwyżka, to jest różnicy pomiędzy przyznanym w Polsce a przewidzianym w państwie członkowskim świadczeniem. Jeśli w Polsce osoba aktywna zawodowo nie ma ustalonego prawa do zasiłku rodzinnego (nie złożyła wniosku), instytucja zagraniczna może wypłacić kwotę świadczeń pomniejszoną o kwotę która mogłaby być pobrana w Polsce.

3) Jeden małżonek mieszkający w Polsce jest osobą aktywną zawodowo, a drugi małżonek przebywa wraz z dziećmi na terenie innego państwa członkowskiego i jest osobą nieaktywną zawodowo. Państwem właściwym do wypłaty świadczenia jest Polska. Decyzja wydawana jest przez organ właściwy czyli przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne, ponieważ nie zachodzi element koordynacji.

Zgodnie z Decyzją Nr 207 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, z dnia 7 kwietnia 2006 roku, aktywnością zawodową jest:

a) faktyczne wykonywanie pracy za wynagrodzeniem, tzw. „praca najemna”;

b) prowadzenie działalności gospodarczej;

c) czasowe zawieszenie wykonywania pracy bądź działalności gospodarczej z powodu macierzyństwa, wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub bezrobocia - o ile w związku z tymi zdarzeniami wypłacane jest wynagrodzenia lub świadczenia (z wyłączeniem rent i emerytur), płatnego urlopu, strajku lub lokautu lub bezpłatnego urlopu na wychowywanie dziecka, tak długo jak urlop ten uważany jest za wykonywanie pracy.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl