Załaduj kalendarz

Postępowanie w sprawach z wniosków

Specjalny zasiłek opiekuńczy Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

1.Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, którego wzór jest określony w załączniku Nr 13 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284), zwanego dalej rozporządzeniem.  

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia!

W przypadku pobytu wnioskodawcy lub członka jego rodziny, w okresie, za który jest składany wniosek, na terenie innego kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. na terenie krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, do wniosku należy dołączyć również dokumenty uprawdopodobniające ten fakt (np.: umowy o pracę, wpis do rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1 i t.p.) oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg wzoru określonego w pkt 2, ppkt 6) oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 8) informacji.

We wniosku należy obowiązkowo:

1) wypełnić część I wniosku;

2) w części II wniosku:

a. obowiązkowo wypełnić ppkt 1, tj. podać dane członków rodziny osoby sprawującej opiekę,

b. jeżeli osoba wymagająca opieki jest małoletnia – obowiązkowo podać dane w ppkt 2 wniosku, dotyczące członków rodziny osoby wymagającej opieki,

c. jeżeli osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia – obowiązkowo podać dane w ppkt 3 wniosku, dotyczące członków rodziny osoby wymagającej opieki,

3) wypełnić część III wniosku oraz opatrzyć oświadczenie podpisem i datą jego złożenia;

4) złożyć podpis pod oświadczeniem w części IV wniosku oraz opatrzyć go datą;

5) w przypadku, gdy wniosek składa rolnik, małżonka rolnika lub domownik rolnika, wypełnić oświadczenie w części V wniosku i opatrzyć je datą oraz podpisem;

6) wymienić dokumenty dołączone do wniosku (np. zaświadczenia, oświadczenia i t.p.);

7) złożyć podpis pod pouczeniem oraz opatrzyć go datą.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1. zaświadczenie o zameldowaniu (ważne w okresie 2 miesięcy od daty wystawienia);

2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu:

a) rodziny osoby sprawującej opiekę oraz,

b) rodziny osoby wymagającej opieki, w tym odpowiednio:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny; wzór oświadczenia jest określony odpowiednio załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia,

- oryginały oświadczeń członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku Nr 5 do rozporządzenia,

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,

- umowę dzierżawy  w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- oryginał zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- oryginał pisma stanowiącego informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

- w przypadku poinformowania w części III ppkt 2 wniosku, iż w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

Zgodnie z art. 3 pkt 23) ustawy o świadczeniach rodzinnych, utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983),

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- w przypadku poinformowania w części III ppkt 3 wniosku, iż w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiło uzyskanie dochodu – dokument określający datę uzyskania dochodu, wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;

Zgodnie z art. 3 pkt 24) ustawy o świadczeniach rodzinnych, uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

a) w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

W przypadku, gdy ww. dokumentem jest oświadczenie, winno zostać opatrzone datą jego złożenia oraz poprzedzone klauzulą:

„Pouczony/a o brzmieniu art. 233. § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), który mówi:

§ 1. „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.”,

oświadczam, że:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Data……………………… Podpis osoby składającej oświadczenie: ……………………

3.oryginał zaświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku Nr 8 do rozporządzenia;

4.w przypadku, gdy wnioskodawca, lub członek jego rodziny w okresie, za który strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, przebywa na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii – dokumenty potwierdzające pobyt, ewentualnie okresy aktywności zawodowej za granicą, w szczególności kopie umów o pracę, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia od pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1, oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg poniższego wzoru:

oświadczenie o aktywności członka rodziny- za granicą

8) w przypadku, gdy członkiem rodziny wnioskodawcy przebywającym w innym kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji jest jej małżonek, należy uprawdopodobnić fakt małżeństwa, np. przedstawiając odpis skrócony aktu małżeństwa;

9) dokumenty zaświadczające o aktywności lub braku aktywności zawodowej na terenie Polski drugiego z rodziców dzieci, w okresie za który jest składany wniosek, w szczególności w okresie pobytu rodzica dziecka lub innego członka jego rodziny na terenie innego niż Polska kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np.: umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy o okresach zatrudnienia, zaświadczenia z ZUS lub KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zaświadczenia z urzędów pracy o okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna wraz z adnotacją, o okresach uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium i t.p.);

Jeżeli, w okresie, za który został złożony wniosek ww. osoba nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu na terenie Polski, ww. okoliczność można udokumentować składając stosowne oświadczenie wg poniższego wzoru:

oświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl