Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Postępowanie w sprawach z wniosków

Świadczenie pielęgnacyjne Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, należy złożyć:

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku Nr 14 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284), zwanego dalej rozporządzeniem.

Wniosek należy wypełnić w części I oraz złożyć stosowne oświadczenia w części II, wymienić załączniki do wniosku, a także złożyć podpis pod pouczeniem i opatrzyć go datą.

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przez osobę, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) ciąży obowiązek alimentacyjny, innej niż osoba spokrewniona w pierwszym stopniu, opiekun faktyczny dziecka lub osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.), należy również złożyć oświadczenie w części II pkt 2 wniosku, tj. w zakresie, wskazującym, że:

1)   rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2)    nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz

3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka wymagającego opieki ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną dla dziecka wymagającego opieki, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia!

W przypadku pobytu wnioskodawcy lub członka jego rodziny, w okresie, za który jest składany wniosek, na terenie innego kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. na terenie krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, do wniosku należy dołączyć również dokumenty uprawdopodobniające ten fakt (np.: umowy o pracę, wpis do rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1 i t.p.) oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg wzoru określonego w pkt 2, ppkt 1) oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) informacji.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1) w przypadku, gdy wnioskodawca, lub członek jego rodziny w okresie, za który strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, przebywa na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii – dokumenty potwierdzające pobyt, ewentualnie okresy aktywności zawodowej za granicą, w szczególności kopie umów o pracę, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia od pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1, oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg poniższego wzoru:

 oświadczenie o aktywności członka rodziny- za granicą

2) dokumenty zaświadczające o aktywności lub braku aktywności zawodowej na terenie Polski drugiego z rodziców dzieci, w okresie za który jest składany wniosek, w szczególności w okresie pobytu rodzica dziecka lub innego członka jego rodziny na terenie innego niż Polska kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np.: umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy o okresach zatrudnienia, zaświadczenia z ZUS lub KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zaświadczenia z urzędów pracy o okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna wraz z adnotacją, o okresach uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium i t.p.);

Jeżeli, w okresie, za który został złożony wniosek ww. osoba nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu na terenie Polski, ww. okoliczność można udokumentować składając stosowne oświadczenie wg poniższego wzoru:

oświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce

Uwaga!

W przypadku, gdy w okresie, za który z ww. wniosku ustalane będzie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wnioskodawca:

a. nie był aktywny zawodowo na terenie Polski (tj. nie był zatrudniony, nie prowadził działalności gospodarczej, nie był ubezpieczony w KRUS, nie posiadał statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku lub nie pobierał jako bezrobotny stypendium) oraz w zw. z tym

b. nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu na terenie Polski, jak również

c. nie posiada 25 – letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego);

należy złożyć oświadczenie z którego będzie wynikało, czy w związku ze złożeniem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wnioskodawca jednocześnie ubiega się/nie ubiega się lub zamierza się ubiegać/nie zamierza się ubiegać, o opłacanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w razie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, wg wzoru poniżej:

oświadczenie - ubezpieczenie emerytalne i rentowne

 3) Jeżeli wniosek składa:

 a) matka albo ojciec,

b) opiekun faktyczny dziecka, lub

c) osoba będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- w przypadku, gdy członkiem rodziny wnioskodawcy przebywającym w innym kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji jest jej małżonek należy uprawdopodobnić fakt małżeństwa, np. przedstawiając odpis skrócony aktu małżeństwa;

- zaświadczenie o zameldowaniu (ważne w okresie 2 miesięcy od daty wystawienia);

- w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko – oryginał zaświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku Nr 8 do rozporządzenia;

Do wniosku można również dołączyć:

- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, z tytułu sprawowania opieki nad którą strona ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, osoby, na którą wnioskodawca ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

4) Jeżeli wniosek składa inna osoba, niż osoby wskazane w pkt 3), tj.:

a) spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, ponad dokumenty wskazane w pkt 2 ppkt 1) – ppkt 3), do wniosku należy dołączyć także:

- oświadczenie wskazujące, że wnioskodawca jest/nie jest, osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności:

oświadczenie - o znacznym stopniu niepełnosprawności

b) dokument wskazujący na stopień pokrewieństwa osoby sprawującej opiekę z osobą wymagającą opieki, np.: odpisy skrócone aktów urodzenia ww. osób, b) nie spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, ponad dokumenty wskazane w pkt 2 ppkt 1) – ppkt 3), do wniosku należy dołączyć także:

- oświadczenie wskazujące, że wnioskodawca jest/nie jest, osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności:

oświadczenie wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl