Załaduj kalendarz

Postępowanie w sprawach z wniosków

Świadczenie rodzicielskie Wykaz dokumentów niezbędnym w przypadku ustalania ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego, którego wzór jest określony w załączniku Nr 16 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284), zwanego dalej rozporządzeniem.

Wniosek należy:

1) wypełnić w części I oraz złożyć stosowne oświadczenia w części II, wymienić załączniki do wniosku, a także złożyć podpis pod pouczeniem i opatrzyć go datą;

2) wymienić dokumenty dołączone do wniosku (np. zaświadczenia, oświadczenia i t.p.).

3) Należy również zapoznać się z pouczeniem oraz złożyć pod nim podpis, jak również opatrzyć go datą.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia!

2. W przypadku, gdy wniosek składa:

 1) opiekun faktyczny – należy:

- udokumentować, że wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka, na które ubiega się o ustalenie prawa oraz że faktycznie opiekuje się tym dzieckiem;

- wykazać w jakiej dacie wnioskodawca objął dziecko opieką;

2) rodzina zastępcza – należy:

- przedstawić orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą oraz wykazać, że wnioskodawca nie został dla ww. dziecka ustanowiony rodziną zastępczą zawodową (tj., że starosta nie starosta zawarł z nimi umowy o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej w której umieszczone byłoby dziecko, na które wnioskują o przyznanie świadczenia), w szczególności zaświadczenie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy z którego będzie wynikało, że nie zawierał z ww. rodziną umowy rodziny zastępczej zawodowej i nie umieszczał w niej ww. dziecka oraz że nie zawierał z innym starostą porozumienia, o którym mowa w art. 54 ust. 3b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.);

- wykazać w jakiej dacie wnioskodawca objął dziecko opieką;

3) osoba, która przysposobiła dziecko – należy przedstawić prawomocne orzeczenie sądu o przysposobieniu dziecka przez wnioskodawcę.

3. W przypadku gdy wnioskodawcą jest ojciec dziecka, przedstawienie dokumentów wskazujących na wystąpienie jednej z poniższych okoliczności:

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

4. W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na dziecko, które zostało urodzone przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, należy udokumentować fakt pobierania oraz wysokość pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Art. 73 ust 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.):

Okres pobierania zasiłku wynosi:

1) 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

2) 365 dni – dla bezrobotnych:

a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub

d) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

ust. 3 W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie, o którym mowa w ust. 1, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

5. W przypadku, gdy wnioskodawca, lub członek jego rodziny w okresie, za który strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, przebywa na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii – dokumenty potwierdzające pobyt, ewentualnie okresy aktywności zawodowej za granicą, w szczególności kopie umów o pracę, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia od pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1, oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg poniższego wzoru:

oświadczenie o aktywności członka rodziny- za granicą 

6. W przypadku, gdy członkiem rodziny wnioskodawcy przebywającym w innym kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji jest jej małżonek, należy uprawdopodobnić fakt małżeństwa, np. przedstawiając odpis skrócony aktu małżeństwa.

7. Dokumenty zaświadczające o aktywności lub braku aktywności zawodowej na terenie Polski drugiego z rodziców dzieci, w okresie za który jest składany wniosek, w szczególności w okresie pobytu rodzica dziecka lub innego członka jego rodziny na terenie innego niż Polska kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np.: umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy o okresach zatrudnienia, zaświadczenia z ZUS lub KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zaświadczenia z urzędów pracy o okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna wraz z adnotacją, o okresach uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium i t.p.).

Jeżeli, w okresie, za który został złożony wniosek ww. osoba nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu na terenie Polski, ww. okoliczność można udokumentować składając stosowne oświadczenie wg poniższego wzoru:

oświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl