Załaduj kalendarz

Postępowanie w sprawach z wniosków

Zasiłek dla opiekuna Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna:

W przypadku ubiegania się o ustalanie prawa do zasiłku dla opiekuna należy złożyć:

1. Pisemny wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 ze zm.).

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1) oświadczenie z którego będzie wynikało, czy w związku ze złożeniem wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, wnioskodawca jednocześnie ubiega się/nie ubiega się lub zamierza się ubiegać/nie zamierza się ubiegać, o opłacanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w razie pobierania ww. zasiłku, wg wzoru poniżej:

oświadczenie - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 2) Oświadczenie o uprawnieniu za ten sam okres, za który strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, wg wzoru poniżej:

oświadczenie o uprawnieniu do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., odpowiednio do okresu, na który został złożony wniosek - za okresy, od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. lub w dniu składania wniosku, wg poniższego wzoru:

oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego

 4) W przypadku, gdy o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów ubiega się rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, oświadczenie o odpowiednio - zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, wg poniższego wzoru:

oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnymDrukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl