Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Postępowanie w sprawach z wniosków

Zasiłek pielęgnacyjny Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć:

 

1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku Nr 12 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284), zwanego dalej rozporządzeniem.

Wniosek należy wypełnić w części I oraz złożyć stosowne oświadczenia w części II, wymienić załączniki do wniosku, a także złożyć podpis pod pouczeniem oraz opatrzyć go datą.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia!

W przypadku pobytu wnioskodawcy lub członka jego rodziny, w okresie, za który jest składany wniosek, na terenie innego kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. na terenie krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, do wniosku należy dołączyć również dokumenty uprawdopodobniające ten fakt (np.: umowy o pracę, wpis do rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1 i t.p.) oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg wzoru określonego w pkt 2, ppkt 1) oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) informacji.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1. w przypadku, gdy wnioskodawca, lub członek jego rodziny w okresie, za który strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, przebywa na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii – dokumenty potwierdzające pobyt, ewentualnie okresy aktywności zawodowej za granicą, w szczególności kopie umów o pracę, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia od pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1, oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg poniższego wzoru:

 oświadczenie o aktywności członka rodziny- za granicą

2. dokumenty zaświadczające o aktywności lub braku aktywności zawodowej na terenie Polski drugiego z rodziców dzieci, w okresie, za który jest składany wniosek, w szczególności w okresie pobytu rodzica dziecka lub innego członka jego rodziny na terenie innego niż Polska kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np.: umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy o okresach zatrudnienia, zaświadczenia z ZUS lub KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zaświadczenia z urzędów pracy o okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna wraz z adnotacją, o okresach uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium i t.p.);

Jeżeli, w okresie, za który został złożony wniosek ww. osoba nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu na terenie Polski, ww. okoliczność można udokumentować składając stosowne oświadczenie wg poniższego wzoru:

oświadczenie o braku aktywności zawodowej w Polsce

 3)    w przypadku, gdy członkiem rodziny wnioskodawcy przebywającym w innym kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji jest jej małżonek należy uprawdopodobnić fakt małżeństwa, np. przedstawiając odpis skrócony aktu małżeństwa;

4)    zaświadczenie o zameldowaniu (ważne w okresie 2 miesięcy od daty wystawienia);

5)    w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę – zaświadczenie tej placówki o liczbie dni w tygodniu, w których dziecko korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

6)    w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka – w miarę możliwości:

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności osoby, dla której wnioskodawca ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – za wyjątkiem przypadków, gdy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ma być ustalone dla osoby, która ukończyła 75 lat.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl