Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Postępowanie w sprawach z wniosków

Zasiłek rodzinny Dokumentacja wymagana do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego:

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego należy złożyć:

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, którego wzór jest określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia!

W przypadku pobytu wnioskodawcy lub członka jego rodziny, w okresie, za który jest składany wniosek, na terenie innego kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. na terenie krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, do wniosku należy dołączyć również dokumenty uprawdopodobniające ten fakt (np.: umowy o pracę, wpis do rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1 i t.p.) oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg wzoru określonego w pkt 2, ppkt 6) oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 8) informacji.

We wniosku należy obowiązkowo:

1) wypełnić część I, pkt 1 tabeli zatytułowanej: „Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ….” i pkt 2 tabeli zatytułowanej: „Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:”, a także pkt 3 i pkt 4 oraz złożyć podpisy w miejscach wymaganych;

2) złożyć podpis oraz opatrzyć wniosek datą w części VII pkt 1) (w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko), a w przypadku, gdy wniosek składa osoba ucząca się – w części VII pkt 2), oraz pod pouczeniem;

Zgodnie z art. 3 pkt 13) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, osobą uczącą się jest osoba pełnoletnia uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

3) Wymienić dokumenty dołączone do wniosku (np. zaświadczenia, oświadczenia i t.p.);

4) Złożyć podpis wraz z datą pod oświadczeniem o treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

2. Do wniosku należy dołączyć w szczególności następujące załączniki:

1) zaświadczenie o zameldowaniu (ważne w okresie 2 miesięcy od daty wystawienia);

2) w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia – zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – oryginał; wzór oświadczenia jest określony w załączniku Nr 2 do rozporządzenia;

3) w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej – oryginał; wzór oświadczenia jest określony w załączniku Nr 3 do rozporządzenia;

4) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny; wzór oświadczenia jest określony odpowiednio załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia,

b) oryginały oświadczeń członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku Nr 5 do rozporządzenia,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,

d) umowę dzierżawy  w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- oryginał zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- oryginał pisma stanowiącego informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) w przypadku poinformowania w części I ppkt 4.2 wniosku, iż w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

Zgodnie z art. 3 pkt 23) ustawy o świadczeniach rodzinnych, utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983),

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

j) w przypadku poinformowania w części I ppkt 4.3 wniosku, iż w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiło uzyskanie dochodu – dokument określający datę uzyskania dochodu, wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;

Zgodnie z art. 3 pkt 24) ustawy o świadczeniach rodzinnych, uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

k) w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

W przypadku, gdy ww. dokumentem jest oświadczenie, winno zostać opatrzone datą jego złożenia oraz poprzedzone klauzulą:

„Pouczony/a o brzmieniu art. 233. § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), który mówi:

§ 1. „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.”,

oświadczam, że:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Data……………………… Podpis osoby składającej oświadczenie: …………

5) w przypadku, gdy wnioskodawca, lub członek jego rodziny w okresie, za który strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, przebywa na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii – dokumenty potwierdzające pobyt, ewentualnie okresy aktywności zawodowej za granicą, w szczególności kopie umów o pracę, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia od pracodawcy, formularze E 101, A 1, E 301, U 1, oraz oświadczenie o okresach pobytu za granicą i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wg poniższego wzoru:

oświadczenie o aktywności członka rodziny- za granicą

 6) w przypadku, gdy członkiem rodziny wnioskodawcy przebywającym w innym kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji jest jej małżonek należy uprawdopodobnić fakt małżeństwa, np. przedstawiając odpis skrócony aktu małżeństwa;

7) dokumenty zaświadczające o aktywności lub braku aktywności zawodowej na terenie Polski drugiego z rodziców dzieci, w okresie, za który jest składany wniosek, w szczególności w okresie pobytu rodzica dziecka lub innego członka jego rodziny na terenie innego niż Polska kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np.: umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy o okresach zatrudnienia, zaświadczenia z ZUS lub KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zaświadczenia z urzędów pracy o okresach zarejestrowania, jako osoba bezrobotna wraz z adnotacją, o okresach uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium i t.p.);

Jeżeli, w okresie, za który został złożony wniosek ww. osoba nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu na terenie Polski, ww. okoliczność można udokumentować składając stosowne oświadczenie wg poniższego wzoru:

oświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce

8) w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko, które:

a) ukończyło 18 rok życia – zaświadczenie o nauce w szkole – oryginał, albo

b) jeżeli dziecko ukończyło 18 rok życia, kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej – oryginał;

Zgodnie z art. 3 pkt 18) ustawy o świadczeniach rodzinnych, szkoła: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 3 pkt 19) ustawy o świadczeniach rodzinnych, szkoła wyższa oznacza: uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

9) w przypadku, gdy wniosek składa osoba ucząca się – akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów;

10) w przypadku, gdy wniosek składa osoba samotnie wychowująca dziecko, należy wypełnić część III wniosku oraz przedstawić:

a) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka;

Zgodnie z art. 3 pkt 17a) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

b) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

c) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

d) w przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje – odpis skrócony aktu zgonu; 

11) w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;

12) jeżeli wniosek składa opiekun prawny dziecka (tj. osoba, która przysposobiła dziecko) lub opiekun faktyczny – odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka albo zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

Zgodnie z art. 3 pkt 14) ustawy o świadczeniach rodzinnych, opiekunem faktycznym jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

13) w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r.

14) Do wniosku można dołączyć również inne dokumenty, które mogą przyspieszyć załatwienie sprawy, np.:

a) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, na które strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,

b) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dzieci, jeżeli takie orzeczenia zostały wydane i t.p.

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego, oprócz podpisów i dokumentów wskazanych w pkt I, należy odpowiednio: 

1. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka:

1) w części I pkt 2 wniosku, oznaczonej: „oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu … urodzenia dziecka” należy zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci;

2) dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wskazujące na pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r., w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Ww. dokument nie jest wymagany, w przypadku, gdy o ustalenie prawa do ww. dodatku ubiega się opiekun prawny lub faktyczny, a także osoby, które przysposobiły dziecko.

2. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

1) w części I pkt 2 wniosku, oznaczonej: „oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu … opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego” należy zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci;

2) wypełnić część II wniosku;

3) dołączyć:

a) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia jest określony w 7 do rozporządzenia;

b) oryginał zaświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku Nr 8 do rozporządzenia;

c) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

3. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

1) w części I pkt 2 wniosku, oznaczonej: „oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu … samotnego wychowywania dziecka” należy zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci;

2) wypełnić część III wniosku;

3) jeżeli o dodatek ubiega się osoba ucząca się, w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy – dołączyć odpisy skrócone aktów zgonów obojga rodziców.

4. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, należy zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci w części I pkt 2 wniosku, oznaczonej: „oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu … wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

1) w części I pkt 2 wniosku, oznaczonej: „oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu … kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego” należy zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci;

2) w miarę możliwości dołączyć:

a) w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku na dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;

b) w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku na dziecko powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

6. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

1) w części I pkt 2 wniosku, oznaczonej: „oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu … rozpoczęcia roku szkolnego”, należy zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci, a także rok szkolny, z tytułu rozpoczęcia którego strona ubiega się o ustalenie prawa do dodatku;

2)    w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do ww. dodatku w związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego w okresie zasiłkowym – wypełnić część V wniosku.

7. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):

1) w części I pkt 2 wniosku, oznaczonej: „oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu … podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)” należy zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci, a także rok szkolny, na który strona ubiega się o ustalenie prawa do dodatku;

2) w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku na kolejny rok szkolny w okresie zasiłkowym – wypełnić część VI wniosku;

3) przedstawić zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

8. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):

1) w części I pkt 2 wniosku, oznaczonej: „oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu … podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)” należy zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci, a także rok szkolny, na który strona ubiega się o ustalenie prawa do dodatku;

2) w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do dodatku na kolejny rok szkolny w okresie zasiłkowym – wypełnić część VI wniosku;

3) przedstawić zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl