Załaduj kalendarz

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Małe granty 2020

Fundacja JMJ Radosny Rodzic

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Fundacja JMJ Radosny Rodzic

Nazwa zadania: Kobieta Świeci, Przyciąga i Ogrzewa – warsztaty z kompetencji  wychowawczych i społecznych dla kobiet

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:  Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin realizacji zadania publicznego:    18.03.2020 r. – 15.06.2020 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    26.02.2020 r.

Status oferty:   informacja poniżej

Wnioskowana kwota dotacji:   7 500,00 zł

Proponowana kwota dotacji:    5.000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 12.03.

2020 r.  (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania):

korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków,

elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację (nazwa departamentu, nr tel., adres email)    

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki     Oferta

Formularz zgłaszania uwag


Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 24 marca 2020 r., biorąc pod uwagę  sytuację epidemiczną w kraju i na świecie oraz uwzględniając zakaz zgromadzeń, jak również troskę o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów zadań publicznych, podjął decyzję w przedmiocie nie zlecania do realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Fundację JMJ Radosny Rodzic , pn. „Kobieta świeci, przyciąga i ogrzewa – warsztaty z kompetencji wychowawczych i społecznych dla kobiet”. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl