Załaduj kalendarz

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Małe granty 2020

Fundacja Kromka Chleba

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa Oferenta:     Fundacja Kromka Chleba

Nazwa zadania:    Szlakiem Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Termin realizacji zadania publicznego:    23.03.2020 r. – 12.06.2020 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    20.02.2020 r.

Status oferty:    dotacja przyznana

Wnioskowana kwota dotacji:    8 320,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 05.03. 2020 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Fundacji Kromka Chleba pn. „Szlakiem Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 395/20 z dnia 12 marca 2020 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Uchwała Nr 395/20

Załącznik nr 1 do Uchwały 395/20

Załącznik nr 2 do Uchwały 395/20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl