Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Raport z badania, którego celem było zebranie informacji do sformułowania rekomendacji, wskazówek i wytycznych wspomagających rozpowszechnienie działań ewaluacyjnych w sektorze pomocy społecznej w Małopolsce. Badanie zrealizowano w oparciu o przeprowadzony desk research oraz badanie terenowe, czyli zogniskowane wywiady grupowe oraz indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone z pracownikami i kadrą zarządzającą głównych instytucji pomocy społecznej z województwa małopolskiego.
Spis treści

1. WPROWADZENIE

1.1 Informacje wstępne o badaniu

1.2 Cel i zakres badań

2. PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z BADAŃ

2.1 Zakres stosowania ewaluacji w małopolskich jednostkach pomocy społecznej

2.2 Ewaluacja w projektach systemowych w ramach PO KL wdrażanych przez małopolskie jednostki pomocy społecznej

2.3 Ewaluacja w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych realizowanych przez małopolskie jednostki pomocy społecznej

2.4 Znajomość zagadnień ewaluacyjnych wśród kadry małopolskich jednostek pomocy społecznej

2.5 Postawa kadry małopolskich jednostek pomocy społecznej wobec ewaluacji

2.6 Bariery ograniczające stosowanie ewaluacji w pomocy społecznej

2.7 Warunki upowszechnienia ewaluacji w pomocy społecznej

2.8 Podmioty, które powinny wspierać małopolskie jednostki pomocy społecznej w zakresie prowadzenia ewaluacji

REKOMENDACJE

WSKAZÓWKI EKSPERCKIE

3. METODOLOGIA BADAŃ

3.1 Przebieg procesu badawczego

4. ANALIZA DESK RESEARCH

4.1 Informacje wstępne dotyczące analizy desk research

4.2 Część analityczna

4.3 Podsumowanie wyników analizy desk research

5. WYNIKI BADAŃ TERENOWYCH

5.1 Wprowadzenie do prezentacji wyników badań terenowych

5.2 Wyniki badań wśród małopolskich pracowników pomocy społecznej

5.3 Wyniki badań wśród małopolskiej kadry kierowniczej pomocy społecznej


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl