Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Spis treści

WSTĘP

Wykaz używanych skrótów

CZĘŚĆ I ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

1. Wprowadzenie do części teoretycznej    

  2. Dane i cechy grupy
  2.1 Aktywność ekonomiczna ludności
  2.2 Bezrobocie rejestrowane
  2.3 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

  3. Wsparcie udzielane osobom bezrobotnym w Małopolsce
  3.1 Publiczne służby zatrudnienia
  3.2 Pozostałe instytucje wsparcia osób bezrobotnych

  Rekomendacje

  CZĘŚĆ II RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH

   1. Wyniki badania
   1.1 Problemy i potrzeby osób bezrobotnych
   1.2 Ocena dotychczasowego wsparcia   
   1.3 Trudności podczas realizacji wsparcia

   2. Wnioski na przyszłość   
   2.1 Proponowane działania
   2.2 Charakterystyka potencjalnych realizatorów wsparcia


   Logo EER
   Logo EPUAP
   Mapa dojazdu
   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

   30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
   tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
   e-mail: biuro@rops.krakow.pl