Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium
2007-06-04

Badania Fundacji Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie

Badanie ankietowe adresowane do  małopolskich  organizacji pozarządowych, które działają w obszarze wspierania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Badanie prowadzane jest przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie.
 
 
ANKIETA
 
 
Szanowni Państwo,   
 
Poniższa ankieta adresowana jest do  małopolskich  organizacji pozarządowych, które działają w obszarze wspierania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Badanie prowadzane jest przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, realizującą zadania Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Małopolsce (www.iss.krakow.pl/ngo). Obecnie w ramach projektu Przeciw wykluczeniu – organizacje pozarządowe liderem zmiany przygotowywany jest informator o organizacjach działających na terenie województwa małopolskiego, wspomagających pomocą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Pragniemy, aby katalog ułatwił osobom poszukującym pomocy zidentyfikowanie ofert poszczególnych instytucji zlokalizowanych na terytorium małopolskich powiatów. Informator będzie dystrybuowany bezpłatnie m.in. do urzędów gmin, powiatów i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Dla każdej z zamieszczonych w katalogu organizacji  to szansa na bezpłatną promocję własnej działalności.
 
Ankieta podzielona jest na dwie części. W części pierwszej znajdują się przede wszystkim informacje dotyczące danych adresowych organizacji, statusu prawnego i świadczonych przez nią form pomocy. Pytania zamieszczone w drugiej części ankiety, pozwolą nam na przygotowanie w przyszłości oferty wsparcia w największym stopniu odpowiadającej Państwa oczekiwaniom.
 
Warunkiem opublikowania danych w informatorze – „Przeglądzie organizacji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym” jest wypełnienie i przesłanie wypełnionej ankiety na adres mailowy r.kusek@iss.krkow.pl ew. na numer faxu (012) 421-83-40.
Wypełnione formularze mogą Państwo również przesłać pocztą najpóźniej do          30 czerwca 2007 na adres: Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, ul. Mikołajska 4 I p., 31-027 Kraków z dopiskiem ANKIETA.
 
W razie niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Renatą Kusek pod numerem telefonu 012 421 83 40  bądź też mailowo na adres r.kusek@iss.krakow.pl
 
  
Część I
 
 
  1. Pełna nazwa organizacji
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
  1. Adres siedziby
 
kod  .......................poczta  ...........................
miejscowość  ................................................
ulica  .............................................................
powiat  …………………………………….
    
Adres korespondencyjny (proszę podać jeżeli jest inny niż powyżej)
 
kod  .......................poczta  ...........................
miejscowość  ................................................
ulica  .............................................................
powiat  …………………………………….
 
Dni i godziny pracy biura
………………………………………………………………………………………………...
Jeżeli nie ma stałych godzin pracy biura prosimy podać w jaki sposób można się z Państwem kontaktować?
………………………………………………………………………………………………….
 
  1. Dane teleadresowe
 
tel  .................................................................
fax  ................................................................
e-mail  .............................................................
www ..............................................................
 
  1. Status prawny organizacji
 
o      Fundacja
o      Stowarzyszenie
o      Związek Stowarzyszeń
o      Organizacja Powstała na mocy umowy Państwo-Kościół
o      Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej - jakiej? ………………………………………………………..
o      Inna forma osobowości prawnej - jaka? …………………………………………………………
o      Nie posiadająca osobowości prawnej grupa lub inicjatywa
 
  1. Czy organizacja posiada w swojej strukturze wydzielone zadaniowo, tematycznie, terytorialnie, oddziały, koła, inne jednostki organizacyjne?
 
o      TAK (Prosimy o krótki opis struktury /jakie są jednostki i ile ich jest, np. 5 oddziałów, 2 koła, 1 warsztat terapii zajęciowej. Prosimy o dołączenie do ankiety listy tych jednostek wraz z ich dokładną nazwą, adresem i telefonem).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                   ………………………………………………………………………
o      NIE
 
 
 
  1. Czy posiadają Państwo status organizacji pożytku publicznego
 
o      Tak, od kiedy?  …………………………………………
o      Jesteśmy w trakcie ubiegania się o taki status
o      Jeszcze nie, zamierzamy to zrobić w przyszłości
o      Nie
 
NR Konta Bankowego  ……………………………………………..
 
7. Organizacja pomaga w szczególności (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe)
 
o      bezrobotnym pozostających bez pracy co najmniej 12 mc-y
o      bezdomnym, w tym prowadzenie schronisk
o      prowadzenie lub wspieranie domów dziecka, rodzin zastępczych, usługi adopcyjne, pomoc sierotom, inne usługi socjalne adresowane do dzieci i młodzieży
o      działania wspomagające rodziny (w tym osoby samotnie wychowujące dzieci) niewydolne wychowawczo, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, pomoc rodzinom wielodzietnym, interwencje w przypadku przemocy w rodzinie   
o      pomoc uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (w tym pomoc bliskim tych osób, profilaktyka uzależnień)
o      pomoc osobom starszym
o      chorym psychicznie
o      pomoc chorym lub niepełnosprawnym
o      osobom zwalnianym z zakładów karnych
o      uchodźcom
o      pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych, w tym ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne itp.
o      Zorganizowana dystrybucja darów rzeczowych, odzieży i żywności (w tym Banki Żywności) oraz wsparcia finansowego (pożyczki, zasiłki etc)
o      Inne działania w tej dziedzinie?
………………………………………………………………………

  1. Na jaki rodzaj wsparcia obecnie  mogą liczyć osoby korzystające z Państwa usług? Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwe. Jeżeli w poniższym katalogu są usługi świadczone przez Państwa organizację odpłatnie proszę to zaznaczyć literą P.
 
Prosimy o zaznaczenie w poniższej tabeli poszczególnych typów klientów/podopiecznych  i zaznaczenie dla każdego typu osobno – podejmowanych na ich rzecz działań (form pomocy)
Dzieci i młodzież
Samotne matki/ojcowie
Kobiety
Rodzina
Ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie
Osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie
Osoby niepełnosprawne, inwalidzi - prosimy podać rodzaj niepełnosprawności
Osoby przewlekle chore
Terminalnie i nieuleczalnie chorzy
Rodziny osób chorych, niepełnosprawnych
Inne osoby zagrożone wykluczeniem - proszę uzupełnić
………………
1. Informacja i poradnictwo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. pomoc informacyjno- poradnicza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. profesjonalne porady prawne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. rzecznictwo i ochrona praw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. pomoc w załatwianiu formalności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opieka stacjonarna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. schronisko/noclegownia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. dom pomocy społecznej dzienny DPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. ośrodek rehabilitacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. środowiskowy dom samopomocy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pomoc medyczna rehabilitacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. leczenie/opieka medyczna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. zajęcia rehabilitacyjne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. usługi opiekuńcze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. pomoc w zdobyciu, wypożyczanie sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. opieka paliatywna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pomoc psychologiczna opieka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. profesjonalna pomoc psychologiczna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. telefon zaufania, infolinia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. grupy wsparcia i samopomocy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. opieka duszpasterska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. spotkania, animacja środowisk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pomoc rzeczowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. żywność, posiłki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. przedmioty codziennego użytku, odzież
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pomoc finansowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. pożyczki, kredyty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. stypendia, nagrody
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. finansowanie lub dofinansowanie leczenia i rehabilitacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. udostępnianie konta na zbiórki pieniędzy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Zatrudnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. szkolenia zawodowe /przekwalifikowania/ doradztwo dotyczące zakładania firmy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. pośrednictwo pracy i kluby pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. tworzenie miejsc pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. edukacja oświata, wychowanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. edukacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. organizowanie wypoczynku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. organizowanie czasu wolnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. rozwój zainteresowań i uzdolnień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. profilaktyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. przedszkola i szkoły integracyjne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h. opieka pozaszkolna i przedszkolna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl