Załaduj kalendarz
2013-10-16

III nabór do projektu „Czas na staż- czas na pracę!”

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” sp. z o.o. rozpoczyna III nabór do projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Krakowa, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, którego głównym celem jest wzrost zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Rekrutacja potrwa od 4 do 25 listopada 2013r.

Dla kogo projekt?

Mogą w nim uczestniczyć osoby, które:

- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

- są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy w Krakowie;

- zamieszkują na terenie miasta Krakowa.

Łącznie w projekcie weźmie udział 130 osób.

60% miejsc zarezerwowanych jest dla kobiet,

15% miejsc zarezerwowanych jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Co oferujemy?

Główna forma wsparcia w projekcie to płatne STAŻE

Zakłada się średnio 4 miesiące stażu dla każdego uczestnika. Staż w minimalnym zakresie będzie trwać 3 miesiące. Na koniec każdego stażu pracodawca wydaje opinię zawierająca informację o zadaniach realizowanych podczas stażu przez uczestnika projektu i umiejętnościach zawodowych nabytych w trakcie stażu.

Stażystom przysługiwać będzie stypendium stażowe.

Podczas stażów uczestnikom projektu oferowane będą:

•    Zwrot kosztów dojazdu do miejsc stażowych

•    Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

Inne, pomocnicze formy wsparcia w projekcie to:

1. Warsztaty – aktywne poszukiwanie pracy (zajęcia grupowe)

Warsztaty obejmować będą: techniki aktywnego poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą, zasady komunikacji.

Warsztaty prowadzone będą w grupach maksymalnie 13-osobowych, w wymiarze 25 godzin.

2. Poradnictwo psychologiczno-doradcze (indywidualne)

Spotkania ze specjalistami (psycholog, doradca zawodowy, prawnik)w ramach tej formy wsparcia organizowane będą w odpowiedzi na zgłaszane bądź zdiagnozowane w IPD (Indywidualne Plany Działania) potrzeby uczestników projektu. W spotkaniach będą mogły brać udział osoby z otoczenia uczestników.

3. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy rozpocznie się po pierwszej rekrutacji i trwać będzie aż do momentu znalezienia miejsc pracy uczestnikom ostatniej edycji rekrutacji.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne znajdujące się na stronie: www.czasnastaz.inbit.pl w zakładce Rekrutacja.

Konieczne jest złożenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia z Grodzkiego Urzędu Pracy poświadczającego pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych.

Gdzie należy się zgłosić?

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o.

ul. Szlak 8a/5

31-161 Kraków

poniedziałek - piątek : 10.00 - 16.00

tel. 12 617 18 91, tel. 12 626 00 95

www.czasnastaz.inbit.pl

czasnastaz@inbit.pl

loga_16_paz

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl