Załaduj kalendarz
2009-05-06

Konferencja:"Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności: społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu"

Serdecznie zapraszamy na konferencję Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności: społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu, która odbędzie się z okazji rocznicy podpisania Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej - pierwszego w Polsce porozumienia instytucji i organizacji reprezentujących różne sektory, deklarujących chęć współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów. Szczególnego wymiaru obchodom dostarcza kolejna z rocznic – dwudziestolecie przemian ustrojowych w Polsce. Minione 2 dekady były czasem budowy w naszym kraju społecznej gospodarki rynkowej - gospodarki, której fundamentem stać się miała zasada solidarności społecznej.

Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej ma na celu rozwój ekonomii społecznej, stanowi forum współpracy organów władzy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Intencją Samorządu Województwa Małopolskiego jest uczynienie z pierwszej rocznicy podpisania Paktu okazji do dyskusji nad wyzwaniami stojącymi obecnie przed podmiotami ekonomii społecznej. Chcemy, aby zainicjowana debata publiczna koncentrowała się wokół przyczyn słabej kondycji sektora ES w Polsce oraz wskazała pożądane kierunki dalszego rozwoju tego sektora.

Celem konferencji będzie sformułowanie konkretnych propozycji zapisów normatywnych do obecnie obowiązujących ustaw regulujących działalność podmiotów ekonomii społecznej. Zmiany legislacyjne powinny przyczynić się do budowy autentycznie społecznej gospodarki rynkowej, w której ekonomia społeczna odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w kontekście urzeczywistniania zasad solidarności.

Data konferencji: 13 maja 2009 roku

Czas trwania: 10.00 - 16.00

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Jak dojechać?
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl