Załaduj kalendarz
2019-04-19

Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XII Małopolski Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych, który w tym roku przebiega pod hasłem: „Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzenie czasu wolnego”.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego oraz popularyzacja kreatywnych form spędzania czasu wolnego.


Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.


Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, rękodzieła artystycznego lub grafiki komputerowej nawiązującej do tematyki konkursu.

Szczegółowy opis formy, w jakiej prace powinny być wykonane zawiera regulamin konkursu.


Organizator Konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:

a) indywidualna – przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywających w rodzinnych domach dziecka.


b) rodzinna – przeznaczona dla rodziców zastępczych/adopcyjnych/ prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin.


Prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy składać w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku Podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzenie czasu wolnego") w terminie do 10 maja 2019 r. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.


Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

a) indywidualne:

I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł

II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 500,00 zł

III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 400,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

b) rodzinne:

I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 1.100,00 zł

II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 900,00 zł

III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: pod numerem: 12 422-06-36 w. 21.Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl