Załaduj kalendarz
2019-04-17

Małopolska otwarta na potrzeby Seniorów

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych,

(Uchwała nr 622/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16.04.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), budowaniu pozytywnego wizerunku starości, rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości, prowadzeniu akcji informacyjnych (w szczególności na terenach wiejskich) na temat instytucji i form pomocy (wsparcia), aktywizacji dla seniorów, budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych), włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr), rozwoju aktywności ruchowej seniorów (w tym działalność edukacyjna, opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych).Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), przy czym:

1)    w 2019 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)

2)    w 2020 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 10 maja 2019r. do godz. 12.00

osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu!Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).Samorząd Województwa Małopolskiego w 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 37 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 700 000 zł.Do pobrania:

>>> Uchwała ZWM

>>> Regulamin konkursu

>>> Zasady przetwarzania danych osobowych

>>> Wzór oferty

>>> Umowa

>>> Sprawozdanie z realizacji zadania

>>> Oświadczenie


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl