Załaduj kalendarz
2008-06-11

Nabór na stanowisko ds. informacji w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - nr ref. ROPS/110-14/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. informacji w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-14/08

Nabór na stanowisko ds. informacji do dnia 24.06.2008r.

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane dziennikarstwo, polonistyka, administracja publiczna, marketing i zarządzanie, public realations);
• spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
• wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i jego obszarów wsparcia;
• orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu tj. ekonomii Społecznej;
• ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego komponentu regionalnego (priorytet VII);
• biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice, Power Point).

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność opracowywania materiałów informacyjno – promocyjnych
• znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/20072013/;
• komunikatywność, sprawność organizacyjna;
• umiejętność pracy zespołowej;
• komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
• doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów społecznych;
• doświadczenie w pracy w sektorze pomocy Społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Współpraca z osobą odpowiedzialną za promocję projektu w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych projektu;
2. Organizacja spotkań informacyjnych, warsztatów, konferencji związanych z realizacja projektu, zgodnie z harmonogramem strategii promocyjno-informacyjnej;
3. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji promocyjnej;
4. Prowadzenie i administrowanie Małopolskim Wortalem ES;
5. Prowadzenie bazy danych dziennikarzy;
6. Przygotowywanie i przesyłanie informacji dot. działań w projekcie do wybranych mediów;
7. Współpraca przy przygotowywaniu pakietów promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu ;
8. Współpraca przy przygotowywaniu pakietów informacyjnych dla potencjalnych uczestników projektu.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24.06.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób nie zakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl