Załaduj kalendarz
2008-07-15

Nabór na stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - 2 etaty - miejsce pracy Kraków - nr ref. ROPS.110-16/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU    
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Anna Wasserman zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.
 
Wyniki rozmów kwalifikacyjnych drugiego etapu naboru pozostałych kandydatek, które zgłosiły się na rozmowy był negatywny.
 
____________
07.08.2008
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
Edyta Robaczyńska-Kukiełka - Kraków
Katarzyna Joanna Stuczyńska - Kraków
Anna Wasserman - Kraków
Dominika Zemuła-Lorek - Nowy Sącz
 
Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:
 
Edyta Robaczyńska-Kukiełka - Kraków
Katarzyna Joanna Stuczyńska - Kraków
Anna Wasserman - Kraków
Dominika Zemuła-Lorek - Nowy Sącz
__________
2008-07-15
Stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: do dnia 29.07.2008r.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe prawnicze;
• znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
• znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych, kpa;
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;  
• doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy
   społecznej.                                                                         
 
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
•  prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 
    rodzinnych oraz zaliczki administracyjnej w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia 
    społecznego w przypadku wniosków złożonych w Polsce (przyjmowanie wniosków o ustalenie
    prawa do świadczeń rodzinnych, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji),
•  współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji 
    niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego,
•  wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem
    procedury o przyznanie świadczeń rodzinnych w jednym z państw UE,
•   przygotowanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowanie w sprawie   
    świadczeń rodzinnych.

Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;                                                                     
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 29.07.2008r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".                                                                                                                                                                                                 
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym                                         
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl