Załaduj kalendarz
2008-09-30

Nabór na stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - miejsce pracy Tarnów

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
 
 
Agata Klimek – Tuchów
Magdalena Magiera – Zbylitowska Góra
Ewelina Proszowska – Tarnów
Łukasz Purchla – Tarnów
 
 
LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH:
 
Katarzyna Łępa – Wał-Ruda (brak podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych)
 
 
INFORMUJEMY, ŻE DO NASTĘPNEGO ETAPU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWALI SIĘ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI:
 
Agata Klimek – Tuchów
Magdalena Magiera – Zbylitowska Góra
Ewelina Proszowska – Tarnów
Łukasz Purchla - Tarnów
 
 
_________
2008.09.30
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - miejsce pracy Tarnów - nr ref. ROPS/110-21/08
 
Stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nabór do dnia 14.10.2008r.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie średnie (preferowane wyższe),
• znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),


Wymagania dodatkowe:
 
 

• wykształcenie średnie (preferowane wyższe),

• znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych,
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

• znajomość przepisów z zakresu świadczeń  

  rodzinnych,

• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej

• doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 
 
 
 
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji
  niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego,
• wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem 
  procedury o przyznanie świadczeń rodzinnych w jednym z państw UE.

Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
• referencje na życzenie.
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
   (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14.10.2008r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
 
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl