Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2008-06-11

Nabór na stanowisko ds. promocji w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-13/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. promocji w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-13/08

Nabór na stanowisko ds. promocji do dnia 24.06.2008r.

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane dziennikarstwo, polonistyka, administracja publiczna, marketing i zarządzanie, public realations);
• spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
• wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i jego obszarów wsparcia;
• orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu tj. ekonomii społecznej;
• ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego komponentu regionalnego (priorytet VII);
• biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice, Power Point).

Wymagania dodatkowe:
• mile widziane ukończone szkolenia z zakresu public realations;
• umiejętność opracowywania materiałów informacyjno – promocyjnych;
• znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/20072013/;
• kreatywność, komunikatywność, sprawność organizacyjna, samodzielność;
• umiejętność zarządzania zadaniami - zgodnie z powierzonym zakresem, w tym planowania i korygowania planu w razie potrzeby, monitorowania uzyskiwanych efektów, reagowania w sytuacjach problemowych i wymagających koniecznych zmian;
• umiejętność pracy zespołowej;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
• doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów społecznych;
• doświadczenie w pracy w sektorze pomocy społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Koordynacja działań informacyjno - promocyjnych dot. Ekonomii Społecznej i Projektu, w tym:

1. Przygotowanie strategii informacyjnej dot. ekonomii Społecznej:
• opracowanie harmonogramów działań informacyjno – promocyjnych na okres realizacji projektu;
• monitoring w/w działań;
2. Organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów z powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i decydentami z regionu Małopolski;
3. Współpraca z ekspertami zewnętrznymi w opracowaniu pakietów informacyjnych dla w.w grup;
4. Współpraca z asystentem ds. informacji; organizacja wizyt studyjnych dla w.w grup do  wybranych przedsiębiorstw społecznych w Polsce;
5. Kształtowanie  pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej w województwie małopolskim, poprzez promowanie tzw. dobrych praktyk z zakresu gospodarki Społecznej;
6. Organizacja spotkań, seminariów i konferencji , w tym dla studentów uczelni krakowskich;
7. Współpraca z asystentem ds. informacji przy przygotowaniu i prowadzeniu interaktywnej strony – Małopolskiego Wortalu Ekonomii Społecznej (wortalu ES);
8. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w obszarze ekonomii Społecznej;
9. Przygotowywanie spotkań informacyjno – upowszechniających z liderami społeczności lokalnych z województwa małopolskiego;
10. Inicjowanie i koordynowanie działalności wydawniczej dot. ES i  realizowanego projektu (ulotki, artykuły do biuletynu ROPS, materiały informacyjne, poradniki, filmy promocyjne);
11. Przygotowywanie pakietów promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu;
12. Inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami mediów;
13. Współpraca ze środowiskami opiniotwórczymi i naukowymi służąca promocji idei gospodarki Społecznej;
14. Sporządzanie okresowych raportów z realizacji strategii promocyjnej dla projektu;
15. Współpraca z asystentem projektu przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej związanej z realizacją zadania oraz gromadzenie wypracowanych materiałów.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24.06.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób nie zakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl