Załaduj kalendarz
2008-06-11

Nabór na stanowisko ds. realizacji projektu systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (asystent kierownika Projektu) – nr ref. ROPS/110-9/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. realizacji projektu systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (asystent kierownika projektu) – nr ref. ROPS/110-9/08    

Nabór na stanowisko ds. realizacji projektu systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (asystent kierownika projektu) do dnia 24.06.2008r.

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane nauki ekonomiczne, społeczne, humanistyczne);
• spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
• wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i jego obszarów wsparcia;
• orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu tj. ekonomii społecznej;
• ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego komponentu regionalnego (priorytet VII);
• biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice).

Wymagania dodatkowe:
• znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/20072013/;
• wiedza na temat cyklu zarządzania projektami;
• praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
• kreatywność, komunikatywność, sprawność organizacyjna, samodzielność;
• umiejętność pracy zespołowej;
• komunikatywna  znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
• doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów społecznych, projektów partnerskich;
• doświadczenie w pracy w sektorze pomocy społecznej,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjno - biurowej projektu;
2. Prowadzenie działań organizacyjnych i logistycznych mających na celu wyposażenie zespołu w sprzęt i materiały, sprzęt IT;
3. Współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na zamówienia publiczne przewidziane w projekcie oraz prowadzenie postępowań publicznych;
4. Prowadzenie korespondencji w ramach projektu;
5. Sporządzanie protokołów, notatek, raportów i innej wymaganej w projekcie dokumentacji;
6. Udział w przygotowaniu sprawozdań i informacji z realizacji projektu;
7. Udział w przygotowaniu wniosków o płatność;
8. Realizacja działań dotyczących promocji projektu;
9. Archiwizacja dokumentów.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24.06.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób nie zakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl