Załaduj kalendarz
2008-06-11

Nabór na stanowisko ds. współpracy międzysektorowej w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-12/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. współpracy międzysektorowej w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-12/08

Nabór na stanowisko ds. współpracy międzysektorowej do dnia 24.06.2008r.

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane nauki ekonomiczne, społeczne);
• spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
• wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i jego obszarów wsparcia;
• orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu: przedsiębiorczość społeczna - główne kierunki rozwoju ekonomii społeczne w Polsce, formy prawne podmiotów ES w Polsce i możliwości ich wsparcia, zasady współpracy pomiędzy trzema sektorami, znajomość zasad współpracy partnerskiej ( np. partnerstwa equalowskie,) paktów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (m.in. Małopolskiego Paktu na Rzecz Rozwoju ES, Paktu Andaluzyjskiego);
• ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego komponentu regionalnego (priorytet VII);
• biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice).

Wymagania dodatkowe:
• mile widziane ukończone szkolenia z zakresu rozwoju lokalnego, budowania partnerstw lokalnych, ekonomii Społecznej;
• znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/20072013/;
• kreatywność, komunikatywność, sprawność organizacyjna, samodzielność;
• umiejętność zarządzania zadaniami - zgodnie z powierzonym zakresem, w tym planowania i korygowania planu w razie potrzeby, monitorowania uzyskiwanych efektów, reagowania w sytuacjach problemowych i wymagających koniecznych zmian;
• umiejętność pracy zespołowej;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
• doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów społecznych, projektów partnerskich;
• doświadczenie w pracy w sektorze pomocy społecznej,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Koordynacja działań Małopolskiego Paktu na rzecz ES (MPRES), w tym:

1. Koordynacja działalności biura MPRES;
2. Współpraca z sygnatariuszami i członkami MPRES;
3. Organizacja i przeprowadzenie spotkań i warsztatów  dla członków MPRES;
4. Monitoring przedsięwzięć realizowanych w ramach MPRES;
5. Przygotowanie rocznych raportów dot. wpływu MRES na rozwój ES w Małopolsce;
6. Współpraca przy opracowaniu strategii informacyjnej MPRES, realizacja wspólnej polityki informacyjne;j
7. Organizacja prac i wsparcie merytoryczne zespołów zadaniowych powoływanych w ramach MRES;
8. Opracowanie materiałów informacyjnych dot. działalności MRES;
9. Współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy przygotowaniu specjalistycznych raportów/analiz dot. funkcjonowania ekonomii społecznej (np. analizy prawne);
10. Współpraca z członkami paktu, ekspertami zewnętrznymi przy konsultacji aktów prawnych, dokumentów strategicznych związanych z ekonomią społeczną;
11. Współpraca z Asystentem projektu przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej związanej z realizacją zadania oraz gromadzenie wypracowanych materiałów;
12. Upowszechnianie działań MPRES.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24.06.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób nie zakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl