Załaduj kalendarz
2008-06-11

Nabór na stanowisko ds. współpracy z partnerstwami lokalnymi i podmiotami ekonomii społecznej w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-15/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. współpracy z  partnerstwami lokalnymi i podmiotami ekonomii społecznej w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-15/08

Nabór na stanowisko ds. współpracy partnerstwami lokalnymi i podmiotami ekonomii społecznej do dnia 24.06.2008r.

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane nauki ekonomiczne, społeczne, europeistyka);
• spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
• wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i jego obszarów wsparcia;
• orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu: przedsiębiorczość społeczna - główne kierunki rozwoju ekonomii społeczne w Polsce, formy prawne podmiotów ES w Polsce i możliwości ich wsparcia,  partnerstwo lokalne, mechanizmy rozwoju lokalnego, znajomość zasad współpracy partnerskiej ( np. partnerstwa equalowskie, lokalne grupy działania);
• ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego komponentu regionalnego (priorytet VII);
• biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice).

Wymagania dodatkowe:
• mile widziane ukończone studia podyplomowe lub/i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, budowania partnerstw, aktywizacji społeczności lokalnych;
• znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/20072013/;
• kreatywność, komunikatywność, sprawność organizacyjna, samodzielność;
• umiejętność pracy zespołowej;
• komunikatywna  znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
• doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów społecznych, projektów partnerskich;
• doświadczenie w pracy w sektorze pomocy Społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Współpraca przy realizacji zadań z osobą ds. współpracy z partnerstwami, w szczególności przy:
1. rekrutacji partnerstw lokalnych do projektu;
2. organizacji spotkań informacyjnych, specjalistycznych szkoleń i warsztatów;
3. przygotowaniu bazy danych bazy danych ekspertów i szkoleniowców na potrzeby realizacji zadania;
4. opracowanie materiałów informacyjnych;
5. organizacja prac zespołów projektowych wybranych partnerstw;
6. przygotowywanie i gromadzenie dokumentów.

Współpraca przy realizacji zadań z osobą ds. współpracy z PES w  szczególności przy:
1. działalności administracyjnej  punktu konsultacyjno – informacyjnego i szkoleniowego dla podmiotów ekonomii społecznej(PES) i podmiotów zainteresowanych utworzeniem PES;
2. rekrutacji PES, podmiotów chcących założyć PES;
3. przygotowanie i aktualizacja bazy danych PES;
4. przygotowywanie i aktualizacja bazy danych ekspertów i szkoleniowców na potrzeby realizacji zadania;
5. organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń, indywidualnego doradztwa;
6. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością doradczo- szkoleniową – dokumenty projektowe związane z rekrutacją do projektu, karty beneficjentów,  harmonogramy, weryfikacji dokumentacji uczestników pod kątem kryteriów projektu. 

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24.06.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób nie zakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl