Załaduj kalendarz
2008-06-11

Nabór na stanowisko kierownika projektu systemowego "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" - nr ref. ROPS/110-8/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika PROJEKTU systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-8/08

Nabór na stanowisko Kierownika Projektu do dnia 24.06.2008r.

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane nauki ekonomiczne, zarządzenie);
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub związanym z koordynacją działań z obszaru ekonomii społecznej, integracji społecznej;
• spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
• wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i jego obszarów wsparcia;
• orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu: przedsiębiorczość społeczna- główne kierunki rozwoju ekonomii społeczne w Polsce, formy prawne podmiotów ES w Polsce i możliwości ich wsparcia,  znajomość specyfiki podmiotów ekonomii społecznej w województwie Małopolskim;
• ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego komponentu regionalnego (priorytet VII);
• biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice, MS Projekt).

Wymagania dodatkowe:
• mile widziane studia podyplomowe z zakresu zaradzenia projektami;
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz związane z zarządzaniem, wdrażaniem
lub realizacją projektów społecznych i partnerskich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych;
• znajomość zasad funkcjonowania funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/20072013/;
• znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
• praktyczna umiejętność kontrolowania realizacji projektu;
• wiedza na temat celu, zakładanych rezultatów i działań podejmowanych w projekcie;
• kreatywność, komunikatywność, sprawność organizacyjna, samodzielność;
• umiejętność zarządzania zadaniami - zgodnie z powierzonym zakresem, w tym planowania i korygowania planu w razie potrzeby, monitorowania uzyskiwanych efektów, reagowania w sytuacjach problemowych i wymagających koniecznych zmian;
• umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i zespołu;
• decyzyjność i kreatywność;
• komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej;
• doświadczenie w pracy w sektorze pomocy społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Kierowanie pracą zespołu projektowego i nadzorowanie realizacji projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej  w sposób zapewniający osiągnięcie celów i rezultatów zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz wymogami programowymi i formalnymi, w tym:

1. planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy zespołu projektowego;
2. utrzymywanie bieżących kontaktów z Instytucją pośredniczącą i Instytucja pośredniczącą II – Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego;
3. wypracowanie zasad współpracy z ekspertami zewnętrznymi, firmami szkoleniowymi oraz nadzór nad ich prawidłowym wdrożeniem – m.in.  nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich umów zawartych w ramach projektu systemowego;
4. nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem oraz właściwymi uregulowaniami prawnymi;
5. dokonywanie okresowych przeglądów pracy i uzyskanych efektów;
6. prowadzenie systematycznego monitoringu realizacji projektu  oraz sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością projektu;
7. występowanie o wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie;
8. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
9. opracowywanie planów, sprawozdań i raportów związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej;
10. reprezentowanie projektu na zewnątrz, udział w kampaniach promocyjno - informacyjnych;
11. sporządzanie części sprawozdawczej wniosków o płatność;
12. sprawowanie nadzoru nad przepływem środków finansowych związanych z realizacją projektu oraz  wstępna akceptacja wniosków o płatność.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie;
• referencje na życzenie;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24.06.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób nie zakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl