Załaduj kalendarz
2008-06-10

Nabór na stanowisko: księgowy ds. projektu systemowego- nr ref. ROPS/110-4/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko „księgowy ds. projektu systemowego” - nr ref. ROPS.110-4/08

Stanowisko księgowy ds. projektu systemowego do dnia 20.06.2008r

 

Wymagania niezbędne:
• spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami);
• wykształcenie minimum średnie  ekonomiczne albo minimum średnie z udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi na stanowisko księgowego;
• minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach księgowych;
• znajomość obsługi komputera (MS Office)

Wymagania dodatkowe:
• preferowane wykształcenie: wyższe – finanse, rachunkowość;
• znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej;
• mile widziane  doświadczenie zawodowe na stanowiskach księgowych w sektorze publicznym lub związanych z  obsługą finansowo - księgową programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych;
• mile widziana umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej w systemie księgowym Quorum F-K firmy QNT;
• ogólna wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego;
• orientacja w założeniach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 www.efs.gov.pl/20072013/;
• wiedza w zakresie sprawozdawczości budżetowej i rozliczeń finansowych projektów unijnych;
• umiejętność analizy i interpretacji danych oraz organizacja pracy własnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• kompletowanie dokumentacji księgowo-finansowej;
• księgowanie dokumentów;
• analiza i rozliczanie wydatków projektu;
• rejestrowanie dokumentów finansowych i sprawozdań;
• weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych, w tym poniesionych wydatków i ich kwalifikowalności (weryfikacja poprawności rozliczeń wydatków);
• monitorowanie kosztów projektu;
• uczestniczenie w przygotowaniach procedur przetargowych;
• archiwizacja dokumentacji projektowej, w tym przygotowywanie kart zamykania projektu

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
• referencje na życzenie,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 20.06.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".

Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl