Załaduj kalendarz
2008-06-10

Nabór na stanowisko rozliczeń ds. finansowych - nr ref. ROPS/110-5/08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko rozliczeń ds. finansowych - nr ref. ROPS.110-5/08

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych (2 etaty) do dnia 20.06.2008r

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: wyższe (preferowane ekonomia, rachunkowość, gospodarka i administracja publiczna, zarządzanie i marketing);
• znajomość tematyki funduszy unijnych, w szczególności funduszy strukturalnych i procedur związanych z ich wdrażaniem;
• orientacja w zakresie rozliczeń funduszy pomocowych UE.
Wymagania dodatkowe:
• ogólna znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej w administracji publicznej;
• obsługa komputera - pakiet MS Office (biegła znajomość programu Excel), Internet;
• znajomość zasad rachunkowości;
• doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów;
• dokładność i spostrzegawczość.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• analiza i rozliczanie wydatków projektu;
• kompletowanie dokumentacji księgowo-finansowej;
• rejestrowanie dokumentów finansowych i sprawozdań;
• weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów finansowych w tym poniesionych wydatków i ich kwalifikowalności (weryfikacja poprawności rozliczeń wydatków);
• monitorowanie kosztów projektu;
• uczestniczenie w przygotowaniach procedur przetargowych;
• archiwizacja dokumentacji projektowej, w tym przygotowywanie kart zamykania projektu

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
• referencje na życzenie,
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 20.06.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".                                     
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl