Załaduj kalendarz
2017-06-09

Ogłoszenie Naboru Partnera w 2017 r.

W dniu 8 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (uchwała nr 908/17 z dnia 8 czerwca 2017 r.).

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji dla grupy osób z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej do: osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną), przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia standardu na terenie 5 gminnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego oraz opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu.

Do naboru mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w Regulaminie konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, które spełnią kryteria dostępu określone w Ogłoszeniu.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 29 czerwca 2017r. do godz. 16.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Do pobrania załączniki:

Uchwała nr 908/2017

Ogłoszenie o konkursie

Zał. nr 2 Regulamin konkursu

Zał. nr 1 do Regulaminu - oferta współpracy

Zał. nr 2 do Regulaminu - oświadczenia oferenta 

Załączniki do Regulaminu - karty ocen 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl