Załaduj kalendarz
2012-10-09

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Marszałek Województwa Małopolskiego na wniosek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ogłasza nabór  kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dziennik Ustaw z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486), członkami Regionalnej Komisji egzaminacyjnej mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia RKE może składać się z nie więcej niż 5 i nie mniej niż 3 członków.

Wybór członków odbywa się dwuetapowo:
I etap
– zgłaszanie się kandydatów na członków RKE do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Marszałek Województwa wyłoni 3 do 5 kandydatów, których wybór zarekomenduje CKE.
II etap –  wybór członków RKE przez Centralną Komisję ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Osoby spełniające kryteria wskazane w Rozporządzeniu zapraszamy do składania „Formularza zgłoszeniowego dla kandydata na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych”.

Do formularza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzające spełnianie warunków określonych w punktach od I B.1. do I B.5. Formularza np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy cywilno – prawne, listy rekomendacyjne i inne. Kandydaci na członków RKE wypełniają tylko te punkty, które odnoszą się do posiadanych przez niech kwalifikacji i doświadczenia. Informujemy również, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 26 października br. na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 23, 30-070 Kraków.

Zgłoszenia, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.


W załączeniu:
"Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych”
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl