Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2009-10-26

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: referent/inspektor ds. kadr i płac Nr ref. ROPS/110-13/09
 
 Pracodawca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż nabór na stanowisko referent/inspektor ds. kadr i płac Nr ref. ROPS/110-13/09 nie został rozstrzygnięty. Kandydaci ubiegający się o przedmiotowe stanowisko nie posiadali predyspozycji
i umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonanie obowiązków przewidywanych do pełnienia na nim.
 
Ponadto, przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne wykazało jednoznacznie istotne deficyty w przygotowaniu merytorycznym kandydatów do zajmowania ww. stanowiska. Wspomniane luki
w kwalifikacjach kandydatów pracodawca uznał za na tyle poważne, iż mając je na uwadze, podjął ostateczną decyzję o braku wyboru kandydata na stanowisko referenta/inspektora ds. kadr i płac.
 
 
_________
12.10.2009
 
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ - referent/inspektor ds. kadr i płac
(nr ref.: ROPS/110-13/09)
 
Rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko: referent/inspektor ds. kadr i płac (nr ref.: ROPS/110-13/09) odbędą się dnia 16.11.2009r. od godz. 12.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, proszę o zgłaszanie się do pokoju nr 7 - sekretariat, p. I.
 
Z kandydatem, który uzyska najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
 
 
 
________________
06 listopada 2009 r.

 
 
 
 
TERMIN TESTU  KWALIFIKACYJNEGO referent/inspektor ds. kadr i płac  (nr ref.: ROPS/110-13/09)

 
 
 
 
Test kwalifikacyjny na stanowisko: referent/inspektor ds. kadr i płac (nr ref.: ROPS/110-13/09) odbędzie się 10.11.2009r. o godz. 09.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p. II.
 
Z kandydatami, spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się drogą elektroniczną lub w razie braku adresu email, telefonicznie.
 
__________
26.10.2009 r.
 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Piastowska 32, 30-070

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Referent/inspektor ds. kadr i płac NR. REF. ROPS/110-13/09 – składanie ofert do dnia 06.11.2009.
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
 1. Wymagania niezbędne:
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • praktyczna, bardzo dobra znajomość przepisów z obszaru polityki kadrowej i płacowej, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy w administracji publicznej;
 • praktyczna umiejętność wykonywania czynności z zakresu kompleksowej obsługi kadrowej;
 • preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku d/s kadr w administracji publicznej;
 • mile widziane wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, ekonomia, prawo),
 • mile widziany ukończony kurs kadrowo-płacowy;
 • umiejętność podejmowania decyzji i koordynowania działań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość;
 • poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • komunikatywność.
 
 
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów i rozmów kwalifikacyjnych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- Prowadzenie obsługi kadrowej, w tym między innymi:
 • zawieranie, przedłużanie i rozwiązywanie umów o pracę;
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych;
 • prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy;
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązującego regulaminu wynagradzania oraz pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z obowiązkowymi świadczeniami zdrowotnymi;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
- Prowadzenie spraw kadrowych związanych z wynagrodzeniami pracowników w tym: naliczaniem płac, nagród, dodatków do wynagrodzeń;
- Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;
- Dokonywanie analiz dla potrzeb polityki kadrowej, w tym źródeł finansowania;
- Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych właściwych dla realizowanego zakresu zadań oraz propozycji obowiązujących procedur pracy oraz dokonywanie okresowego przeglądu obowiązujących procedur pod kątem ich aktualizacji;
- Obsługa innych procesów zarządzania zasobami ludzkimi.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, pokój nr 7 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 06.11.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 
 
 
 1. Nabór składa się z dwóch etapów:
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
  i zakwalifikowanie kandydatów do testów i rozmów kwalifikacyjnych,
 • selekcji merytorycznej – test, rozmowa kwalifikacyjna.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (
Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl