Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2009-11-06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR. REF. ROPS/110-15/09
Pracodawca - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż nabór na stanowisko : Referent/inspektor ds. rozliczeń finansowych / koordynator ds. rozliczeń finansowych projektu w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I (nr ref.: ROPS/110-15/09) nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.
 
 
___________
20.11.2009 r.
 
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: NR. REF. ROPS/110-15/09
Referent/inspektor ds. rozliczeń finansowych / koordynator ds. rozliczeń finansowych projektu

 

 
 
Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko: Referent/inspektor ds. rozliczeń finansowych / koordynator ds. rozliczeń finansowych projektu w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I (nr ref.: ROPS/110-15/09) odbędzie się 23.11.2009r. od godz. 12.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, proszę o zgłaszanie się do pokoju nr 7 - sekretariat, p. I.
 Z kandydatami, spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Z kandydatem, który uzyska najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie.
 
__________
06.10.2009 r.
 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Piastowska 32, 30-070
 
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
referent/inspektor ds. rozliczeń finansowych / koordynator ds. rozliczeń finansowych projektu NR. REF. ROPS/110-15/09 – składanie ofert do dnia 20.11.2009.
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
 
1.     Wymagania niezbędne:
 • Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, prawnicze),
 • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office).
 • Co najmniej 1 rok pracy w zakresie rozliczania projektów unijnych
 • Znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonych w dokumentach programowych i znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 
2.     Wymagania dodatkowe:
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość programów księgowych
 • wiedza w zakresie sprawozdawczości budżetowej i rozliczeń finansowych projektów unijnych,
 • umiejętność analizy i interpretacji danych oraz organizacja pracy własnej.
Uwaga: Wynik postępowania to wynik z rozmów kwalifikacyjnych.
 
3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie wniosków o płatność w części dotyczącej postępu finansowego;
 • analiza i ocena merytoryczna i finansowa wydatków realizowanych w ramach Projektu zgodnie z kategoriami budżetu Projektu;
 • ocena wydatków Projektu zgodnie z kryteriami kwalifikowalności;
 • opracowanie budżetu projektu we współpracy z Kierownikiem Zespołu Projektu.
 • monitorowanie kosztów Projektu;
 • kompletowanie i opracowanie dokumentów finansowych Projektu;
 • współpraca: z radcą prawym, WUP, UMWM, gł. Księgowym ROPS w zakresie realizacji budżetu Projektu
 • opracowanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu.
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczeń Projektu
 
4.     Wymagane dokumenty:
 
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
5.     Miejsce i termin składania dokumentów.
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie)
w terminie do dnia 20.11.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 
6.     Nabór składa się z dwóch etapów:
 
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
  i zakwalifikowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.
 
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
 
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
 w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
 
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl