Załaduj kalendarz
2009-10-22

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. ROPS/110-12/09

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  
 

 

Informujemy, że w naborze Nr ref. ROPS/110-12/09 Księgowy w projektach systemowych „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” (1/2 etatu) oraz „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (1/2 etatu) – łącznie 1 etat została wybrana:

Pani Aleksandra Lis zamieszkała w Krakowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Ponadto posiada wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku i została najwyżej oceniona przez Komisję
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

_______________

05 listopada 2009 r.

 

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 
 
Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko: Księgowy w projektach systemowych „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” (1/2 etatu) oraz „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (1/2 etatu) – łącznie 1 etat (umowa na zastępstwo), NR. REF. ROPS/110-12/09 – odbędzie się 09.11.2009r. o godz. 09.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Proszę o zgłoszenie się do pokoju nr 7 - sekretariat, p. I.
 
Z kandydatem, który uzyska najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
 
_________
2009-10-22
 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Piastowska 32, 30-070
 
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Księgowy w projektach systemowych „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”(1/2 etatu) oraz „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (1/2 etatu) – łącznie 1 etat (umowa na zastępstwo), NR. REF. ROPS/110-12/09 – składanie ofert do dnia 02.11.2009.
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
 1. Wymagania niezbędne:
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowiskach księgowych w sektorze publicznym lub związanych z obsługą finansowo-księgową programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 • znajomość systemu księgowego Quorum F-K firmy QNT lub innego programu księgowego dla jednostek budżetowych,
 • ogólna wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz orientacja
  w założeniach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki 2007-2013,
 • wiedza w zakresie sprawozdawczości budżetowej i rozliczeń finansowych projektów unijnych,
 • umiejętność analizy i interpretacji danych oraz organizacja pracy własnej.
 
Uwaga: Wynik postępowania to wynik z rozmów kwalifikacyjnych.
 
 
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie pełnej księgowości projektów, zgodnie z przyjętym planem kont
  i obowiązującymi przepisami,
 • sprawdzanie poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dotyczących obsługiwanych projektów,
 • wstępna kontrola planowanych wydatków projektów w zakresie planu finansowego,
  w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 • wykonywanie obliczeń i zestawień dotyczących wydatków w projektach,
 • sprawdzenie poprawności prowadzonej ewidencji księgowej,
 • uzgadnianie po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego stanów kont, sald należności,
 • przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z prowadzonych kas, prowadzenie dokumentacji kasowej.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów.
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie pok. nr 7 ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 02.11.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Nabór składa się z dwóch etapów:
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
  i zakwalifikowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres email lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (
Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”
 
 
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl