Załaduj kalendarz
2009-08-31

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-9/09)

  INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Informujemy, iż nabór na stanowisko referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – operator programu informatycznego M-SQRS Nr ref. ROPS/110-09/09 nie został rozstrzygnięty. Kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko nie posiadali predyspozycji i umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonanie obowiązków.


___________
29.09.2009 r.


TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ


Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr ref.: ROPS/110-9/09) odbędzie się 01.10.2009r. od godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p. II.

 

Z kandydatem, który uzyska najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
___________
31.08.2009 r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Piastowska 32, 30-070
 
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – operator programu informatycznego M-SQRS – Świadczenia Rodzinne NR. REF. ROPS/110-9/09 – składanie ofert do dnia 11.09.2009.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
 1. Wymagania niezbędne:
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość programu informatycznego M-SQRS – Świadczenia Rodzinne, albo innego licencjonowanego programu do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,
 • znajomość specyfiki pracy w instytucjach związanych z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • znajomość ustaw z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,
Uwaga: Wynik postępowania to wynik z rozmów kwalifikacyjnych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • administrowanie programem komputerowym do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych „M-SRQS Świadczenia Rodzinne”,
 • bieżący nadzór nad prawidłowością danych wprowadzanych przez pracowników Działu do bazy danych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego użytkowanego przez ROPS,
 • generowanie kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przekazywanie ich do Ministerstwa Pracy
  i Polityki Społecznej,
 • bieżący kontakt z firmą dostarczycielem oprogramowania, załatwianie spraw związanych
  z umowami i licencjami (pełnienie funkcji osoby pierwszego kontaktu),
 • prowadzenie ewidencji upomnień, według wzoru ustalonego przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych, według wzoru ustalonego przepisami
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów.
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie)
w terminie
do dnia 11.09.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Nabór składa się z dwóch etapów:
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
  i zakwalifikowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (
Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl