Załaduj kalendarz
0000-00-00

Ogłoszenie o rekrutacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny ds. zadań z zakresu polityki prorodzinnej. - nr ref. ROPS/110-40/05

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny ds. zadań z zakresu polityki prorodzinnej.
- nr ref. ROPS/110-40/05

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe - praca socjalna, pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
• minimum dwu letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej;
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
• obsługa komputera (Pakiet MsOffice).
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, policją i sądami w zakresie budowania spójnego systemu pomocy rodzinie;
2. udzielanie wsparcia merytorycznego dla realizacji lokalnych programów naprawczych służących przeciwdziałaniu patologii rodzin;
3. wypracowywanie standardów pomocy rodzinom w środowisku poprzez inicjowanie szkoleń i konferencji - służących upowszechnianiu skutecznych metod pracy;
4. opracowywanie raportów służących ocenie stanu opieki nad dzieckiem i rodziną w województwie małopolskim.
Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń,
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
• referencje na życzenie.
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w terminie do dnia 19.12.2005r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm"

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl