Załaduj kalendarz
2017-12-06

Poznaliśmy Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2017

W dniu 6 grudnia 2017 roku odbyło się wręczenie nagród w Konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2017 – Mamy moc pomagania”, którego celem jest nie tylko wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski, ale także promowanie ich osiągnięć w regionie oraz wzmacnianie prestiżu zawodu.

Laureaci otrzymali nagrody z rąk Pana Wojciecha Kozaka – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Pani Wioletty Wilimskiej – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2017 w kategorii Animacja otrzymała Pani Dorota Głowacka-Prus z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Laureatka została nagrodzona za realizację pracy socjalnej w różnych obszarach wymagających wsparcia (obecnie koordynuje projekt socjalny „Wspólny czas” dedykowany rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, współprowadzi warsztaty tematyczne z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie) oraz ponadprzeciętną aktywność w działalność na rzecz społeczności lokalnej (przygotowuje projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie).


Dodatkowo w kategorii Animacja honorowe wyróżnienie zostało przyznane Pani Annie Tomaszkiewicz-Gorgosz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, która została doceniona za umiejętność doboru właściwych narzędzi pracy socjalnej w środowisku lokalnym na rzecz podopiecznych (prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością), wpisujących się w założenia regionalnej polityki społecznej ukierunkowanej na wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych.


W gronie wyróżnionych w kategorii Integracja znalazła się Pani Danuta Jolanta Fudała z Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39, która została wyróżniona za różnorodność podejmowanych działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia podopiecznych oraz zaangażowanie w realizację inicjatyw na rzecz integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z lokalnym środowiskiem.


W kategorii Doświadczenie wyróżnienie za ponad 20-letnią pracę socjalną świadczoną na rzecz osób i rodzin doświadczających trudności oraz zaangażowanie w realizację różnorodnych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności zorganizowane pogadanki w lokalnych mediach, prelekcje i konferencje informujące społeczeństwo o zjawisku przemocy w rodzinie, otrzymała natomiast Pani Marzena Szewczyk z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.


Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się podczas konferencji „Na drodze do skutecznych i efektywnych działań/ rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy społecznej”, której celem było zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jako efektywnego narzędzia dokonywania zmiany społecznej.


Podczas konferencji poruszono zarówno kwestie związane z planowaniem działań strategicznych - konstruowaniem lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, jak i podjęto się analizy narzędzi służących operacjonalizacji zawartych w niej celów.

W wykładzie wprowadzającym w tematykę konferencji prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, wskazując czynniki sukcesu strategii oraz wyzwania strategiczne w pomocy społecznej, nakreślił kontekst strategicznego planowania. Podkreślił także, iż istotnym jest, aby instytucje pomocy społecznej dążyły nie tylko do powstania strategii, spełniając w tym zakresie obowiązek ustawowy, ale zmierzały w wysiłkach do rzeczywistej ich realizacji i osiągania zakładanych w nich celów.


Dr hab. Jerzy Krzyszkowski prof. nadzw. UŁ, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego w prelekcji pn. „Lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych – instrument zmiany społecznej?”, wskazał na kluczowe warunki realizacji strategii, podkreślając wśród nich wymóg uznania strategii jako szansy a nie obowiązku, rolę partycypacyjnego i interdyscyplinarnego charakteru prac nad strategią, jak również ujęcia strategii jako inwestycji w przyszłość, stwarzającej warunki na integrację środowisk społecznych i zawodowych.


W trakcie wykładu pn. „Diagnoza społeczna – podstawa konstruowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych/ planowania działań strategicznych”, dr hab. Marcjanna Nóżka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazała elementy, na jakie warto zwracać uwagę przy opracowaniu lokalnej diagnozy społecznej, jak również utwierdziła słuchaczy w przekonaniu, iż tylko rzetelnie przeprowadzona diagnoza zwiększa szansę na wypracowanie dobrych rozwiązań.


W kontekście regionalnego programu operacyjnego jako szansy osiągnięcia celów lokalnych strategii społecznych, Pani Agnieszka Nycz – Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM przedstawiła informacje dotyczące konkursu dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach poddziałania 9.1.1 – Aktywna Integracja.


Ponadto uczestnicy konferencji wzięli udział w panelach dyskusyjnych podejmujących praktyczne aspekty zagadnień związanych z tematem.

Jednym z narzędzi operacjonalizacji celów lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych jest projekt socjalny. Poświęcony temu zagadnieniu, panel dyskusyjny poprowadzony przez Panią dr hab. Marcjannę Nóżkę, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stał się dla jego uczestników okazją do omówienia trudności związanych z realizacją projektów socjalnych, z jakimi borykają się pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz stworzył przestrzeń do poszukiwania sposobów rozwiązywania tych problemów.

Przydatnym elementem lokalnej diagnozy społecznej jest ocena zasobów pomocy społecznej, o czym przekonywały w trakcie drugiego z paneli Pani Małgorzata Szlązak – kierownik Zespołu Badań i Analiz, Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Pani Iwona Banasiewicz – inspektor wojewódzki, pracownik Zespołu Badań i Analiz, Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Opracowanie oceny zasobów pomocy społecznej to z jednej strony obowiązek jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli wynikający z przepisów prawa, ale z drugiej strony to źródło wielu cennych informacji, które mogą być wykorzystane w zakresie diagnozy, planowania i opracowywania dokumentów strategicznych w celu kształtowania i prowadzenia skutecznych polityk regionalnych.

W realizacji celów strategicznych niewątpliwie pomaga budowanie sieci współpracy, co było przedmiotem pracy warsztatowej w trakcie panelu prowadzonego przez Panią Mariolę Rokitę – Surówkę z Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego. Panel dyskusyjny stanowił dla jego uczestników okazję do wymiany doświadczeń w zakresie współpracy podejmowanej na szczeblu lokalnym, jak również stworzył przestrzeń do wypracowania zasad, jakimi należy się kierować w celu skutecznego budowania sieci współpracy.


Organizowana już po raz siódmy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konferencja, na stałe wpisała się w mapę wojewódzkich wydarzeń dedykowanych kadrze systemu pomocy i integracji społecznej. W konferencji wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej.


Dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi:


Wykład wprowadzający
- prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński - Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
Lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych jako istotny instrument wprowadzania zmiany społecznej - dr hab. Jerzy Krzyszkowski prof. nadzw. UŁ - Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Diagnoza społeczna - podstawa konstruowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych / planowania działań strategicznych - dr hab. Marcjanna Nóżka - Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konkurs dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w ramach poddziałania 9.1.1 - Aktywna Integracja - Agnieszka Nycz - Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM

Ocena zasobów pomocy społecznej - przydatny element lokalnej diagnozy społecznej? - Małgorzata Szlązak, Iwona Banasiewicz - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Budowanie sieci współpracy na rzecz realizacji celów strategicznych - Mariola Rokita - Surówka - Instytut Współpracy i Partnerstwa LokalnegoWydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego.

1

Drukuj
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl