Załaduj kalendarz
2020-09-07

Poznaliśmy realizatorów zadań wybranych w ramach IV edycji BO WM

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1253/20 z dnia 7 września 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 3 oferty, 2 oferty zostały poddane ocenie merytorycznej.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 2 zadania na łączną kwotę 275 674 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery zł).


>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1253/20 z dnia 7 września 2020 r.
>>> Załącznik 1 do uchwały - wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
>>> Załącznik 2 do uchwały - wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl