Załaduj kalendarz
2012-01-18

Projekt europejski: „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w gospodarstwach domowych”

Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CMUJ realizuje międzynarodowy projekt „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w gospodarstwach domowych”  (“Improving Access to Com-munity-Based Services for Older People Living at Home”). Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu PROGRESS na lata 2007-2013

Postępujące zmiany demograficzne są wyzwaniem dla naszych społeczeństw i wywołują wiele złożonych pytań na temat zdrowia, społecznego dobrostanu oraz codziennego życia osób starszych. Nie wszystkie osoby starsze wymagają pomocy w postaci usług lub poradnictwa, lecz zapotrzebowanie na nie jest z pewnością wyższe niż korzystanie z dostępnych usług.

Najczęściej osoby najbardziej potrzebujące i w różny sposób wykluczone społecznie nie otrzymują odpowiedniej informacji o dostępnych usługach, a jeśli już są świadome istnienia takich usług – nie odczuwają chęci skorzystania z nich.

Jedno z głównych pytań, na jakie stara się odpowiedzieć realizowany obecnie projekt brzmi: jak przezwyciężyć bariery i poprawić dostęp do usług środowi-skowych, w szczególności do poradnictwa dla osób starszych, najbardziej ich potrzebujących.

Cele projektu to:

• wypracowanie i przetestowanie uniwersalnych ścieżek dostępu do usług w celu poprawy korzystania przez osoby starsze z oferty świadczeniodawców

• zidentyfikowanie barier i czynników ułatwiają-cych dostęp do usług

• opracowanie skutecznych i dostosowanych do potrzeb osób starszych strategii dostępu, które dodatkowo wzmocnią motywację i umożliwią im świadomy wybór odpowiedniej usługi

• zaangażowanie usługodawców oraz osób starszych w wypracowanie i ocenę tych strategii

• opracowanie rekomendacji dla osób zajmujących się tworzeniem strategii oraz stworzenie planu zastosowania tych metod w polityce społecznej.


Projekt składa się z trzech faz. W pierwszej fazie wszyscy partnerzy skoncentrują się na przygotowaniach, w tym na badaniu już istniejących w krajach partnerskich strategii. Projekt interwencji oraz jego ocena stworzone zostaną przy zastosowaniu metody eksperymentu społecznego. Do planowania ścieżek i metod dostępu zostaną włączeni eksperci zajmujący się usługodawstwem na rzecz osób starszych.


Druga faza projektu będzie obejmować zastosowanie opracowanej interwencji, czyli testowanie różnych metod dostępu do poradnictwa. Ewaluacja pozwoli ocenić, czy wybrana metoda dostępu jest skuteczna w odniesieniu do osób starszych potrzebujących po-radnictwa.


W trzeciej fazie partnerzy skoncentrują się na prezentacji wyników oraz na opracowaniu planu przełożenia wyników projektu na działania praktyczne w ramach polityki społecznej. Podczas trwania projektu wyniki będą rozpowszechniane przez wszystkich partnerów we własnych krajach, a na poziomie europejskim – przez jednostki kierujące realizacją projektu, czyli Austriacki Czerwony Krzyż (koordynacja) oraz Uniwersytet Kent (wewnętrzny monitoring).


Głównymi wynikami projektu będą:

• europejski raport badawczy

• seminaria w krajach partnerskich, na których zaprezentowany zostanie projekt

• warsztaty, które odbędą się na zakończenie projektu w Brukseli


Główne działania w ramach projektu są prowadzone w Austrii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Litwie.

Partnerzy projektu:

Koordynacja europejska:
 Austriacki Czerwony Krzyż ● Wiedner Hauptstrasse 32 ● A-1040 Wien
Charlotte Strümpel charlotte.struempel@roteskreuz.at Tel.: +43 1 58 900 128
Monika Wild monika.wild@roteskreuz.at Tel.: +43 1 58 900 121
Gudrun Haider gudrun.haider@roteskreuz.at Tel.: +43 1 58 900 328

Główni partnerzy:
Austria: Instytut Badawczy Czerwonego Krzyża  ●  Nottendorfer Gasse 21 ● A-1030 Wien
Gert Lang gert.lang@w.roteskreuz.at Tel.: +43 1 79580 -3425
Katharina Resch katharina.resch@w.roteskreuz.at Tel.: +43 1 79580 5427

Austria BAG ● c/o Österreichische Caritas Zentrale ● Albrechtskreithgasse 19-21 ● A-1160 Wien
Kurt Schalek kurt.schalek@caritas-austria.at Tel.: ++43 1 488 31 - 436

Litwa: Uniwersytet w Kownie  ● Donelaicio 52-310  ●  LT-44244 Kaunas
Jolanta Reingarde j.reingarde@smf.vdu.lt Tel.:  +370 37 327 951
Ilona Tamutiene i.tamutiene@pmdf.vdu.lt Mob.+370 618 34833

Litwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kownie ● Nemuno g 31 ● LT-Kaunas
Diana Satiene diana.satiene@kaunas.lt Tel.: +37 837 322 462

Polska: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Katedra Epidemiologii
i Medycyny Zapobiegawczej ● Kopernika 7a ● PL-31-034 Kraków
Beata Tobiasz-Adamczyk mytobias@cyf-kr.edu.pl Tel.: +48 12 423 1003
Monika Brzyska monika.brzyska@uj.edu.pl Tel.:+48 12 424 72 37

Polska: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ● Józefińska 14 ● PL-30-529 Kraków
Katarzyna Kadela kadelaka@mops.krakow.pl Tel.: +48 12 616 53 25

Wielka Brytania: Uniwersytet Kent ● Giles Lane ● UK-CT2 7NF Canterbury, Kent
Jenny Billings j.r.billings@kent.ac.uk Tel.: +44 1227 823876
Uniwersytet Kent – Centrum Studiów nad Służbą Zdrowia ● George Allen Wing, Cornwallis Building ● UK-CT2 7NF Canterbury, Kent Ferhana Hashem f.hashem@kent.ac.uk Tel.: + 44 1227 824887

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl