Załaduj kalendarz
2014-05-16

Projekt "Więzienie WIĘZI nie więzi" wśród najlepszych w Polsce inicjatyw w konkursie "Dobry Klimat dla Rodziny"

W dniu 15 maja 2014r. z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala finałowa konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”. Celem konkursu było wyróżnienie i upowszechnienie w całej Polsce najlepszych lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu.
„(…) Dla nas ważna jest każda rodzina. Stąd projekt „Więzienie WIĘZI nie więzi”, który pomaga rodzinom w sytuacji niezwykłej i wrażliwej jaką jest rozłąka osób odbywających karę pozbawienia wolności. Nie chcemy, aby relacje rodzinne w takich przypadkach zostały zerwane. Projekt pozwala zminimalizować traumę związaną z przymusową rozłąką osób odbywających karę pozbawienia wolności z rodziną. (…)” – powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa.

Do udziału w konkursie Pary Prezydenckiej pt. „Dobry Klimat dla Rodziny” zostały także zgłoszone 2 projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie: „Więzienie więzi nie więzi” oraz „Mediacje rówieśnicze, jako metoda wychowawcza w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Projekt „Więzienie więzi nie więzi” uzyskał nominację do nagrody w I kategorii „Dobre Rodzicielstwo” (spośród 253 zgłoszonych inicjatyw nominację do nagrody uzyskało 15 zgłoszeń w trzech kategoriach). Para Prezydencka dokonała uroczystego wręczenia nominacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Markowi Sowie oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Wioletcie Wilimskiej.

Celem ww. projektu (realizowanego od 2010r.) jest wyposażenie rodziców odbywających karę pozbawienia wolności w wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące poziom ich kompetencji wychowawczych, a także zminimalizowanie negatywnych skutków związanych z rozdzieleniem rodziny. Osadzony utrzymuje bliski kontakt z rodziną, zyskuje świadomość, że nadal może realizować role rodzicielskie, posiada wpływ na funkcjonowanie rodziny. Łatwiej wchodzi w proces resocjalizacji. W projekcie udział wzięło 45 rodziców odbywających karę pozbawienia wolności (w tym 32 ojców i 13 matek z 4 jednostek penitencjarnych).
W 2010r. przeprowadzono pilotaż programu w Areszcie Ṥledczym w Krakowie Podgórzu – wymiernym efektem pilotażu jest realizacja kolejnych edycji w Areszcie Śledczym w Krakowie z własnych środków. Z kolei koordynator projektu z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu podjął działania zmierzające do uzyskania uprawnień do samodzielnego prowadzenia warsztatów. Aktywność własna jednostek penitencjarnych świadczy o dostrzeżeniu potrzeby realizacji tego typu działań oraz o ich upowszechnianiu.

O skuteczności realizowanego projektu świadczą także wypowiedzi i działania osób uczestniczących, jak również koordynatorów projektu w jednostkach penitencjarnych. Z wypowiedzi osadzonych wynika, iż pozyskali umiejętności, które poprawiły ich relacje z dziećmi, partnerem. Podczas kontaktów z najbliższymi modyfikują swoje zachowanie, lepiej komunikują się z dzieckiem, wyrażają uczucia. Ponadto dostrzegają potrzebę kontynuacji takich działań (na podstawie wypowiedzi więźniów oraz ankiet ewaluacyjnych). Koordynatorzy kolejnych edycji projektu dostrzegają zmiany w postawach osób biorących udział w projekcie. Projekt będzie kontynuowany w bieżącym roku i latach następnych.

Projekt jest skierowany do wąskiej grupy adresatów – rodziców osadzonych w zakładach karnych stąd tym bardziej cieszymy się, iż został wyróżniony w konkursie o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest w szczególności docenienie przedsięwzięć realizowanych przez samorządy oraz pokazanie ich - jako dobrych praktyk – innym, tak by informacja o nich wyszła poza granice lokalnej społeczności i stała się inspiracją dla innych samorządów.

Województwo Małopolskie zostało w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny” wyróżnione podwójnie. Nominację w III kategorii „Rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej” otrzymał projekt Miasta Nowego Sącza „Wspierania i upowszechnianie zawodowych form rodzicielstwa zastępczego” w ramach, którego propagowane są i tworzone rodzinne formy opieki zastępczej jako alternatywa dla pieczy instytucjonalnej. W Nowym Sączu rozwija się rodzicielstwo zastępcze, stworzony został system pomocy dziecku i rodzinie (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, programy szkoleniowe i edukacyjne). Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi i placówkami prywatnymi w propagowaniu idei rodzicielstwa zastępczego. Samorząd zachęca, pozyskuje i edukuje osoby, które dopiero zechcą stworzyć zawodową rodzinę zastępczą.

Relacja z Gali Finałowej Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny"


Drukuj
Konkurs Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny” Gala Finałowa
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl