Załaduj kalendarz
0000-00-00

PROMOCJA I ROZWÓJ RODZINNYCH FORM OPIEKI ZASTĘPCZEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje dwudniowy cykl szkoleniowo - warsztatowy w zakresie promocji i rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej w środowisku lokalnym. Zajęcia są wstępnym etapem inicjatywy zmierzającej do wyłonienia lokalnych koordynatorów zastępczego rodzicielstwa.

Zgodnie z Małopolskim Programem Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie dąży do stworzenia w Województwie Małopolskim sprawnie funkcjonującego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Realizacja tego celu wymaga działań koordynacyjnych i wspierających powiaty w zakresie rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej proponuje stworzenie grupy lokalnych koordynatorów zastępczego rodzicielstwa, do których adresowane będą szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz wsparcie merytoryczne. Wytypowanie koordynatorów zastępczego rodzicielstwa w poszczególnych powiatach i ich integracja ułatwi proces komunikacji i wymiany informacji, pozwoli na trafniejszą identyfikacje problemów i potrzeb, co powinno przyczynić się do rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej.

Zachęcając do udziału w powyższym projekcie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, zaleca wyłonienie jednej, stałej osoby odpowiedzialnej za koordynację rodzinnych form opieki zastępczej w środowisku lokalnym.

Wytypowanego koordynatora zapraszamy do udziału w dwudniowym cyklu szkoleniowo-warsztatowym z zakresu promocji i rozwoju zastępczego rodzicielstwa w środowisku lokalnym. Zajęcia obejmować będą następujące moduły:
1. Sytuacja zastępczego rodzicielstwa – identyfikacja problemów i trudności wobec jakich stoją rodzinne formy opieki zastępczej.
2. Sposoby pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze, metody służące rekrutacji rodzin.
3. Rozwój rodzinnych form opieki zastępczej – metody promocji zastępczego rodzicielstwa, sposoby propagowania idei rodziny zastępczej.
4. Organizacja lokalnego systemu opieki zastępczej – koordynacja działań i współpraca
z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.

Zajęcia odbędą się w dniach 21 oraz 28 listopada 2005 roku, w godzinach od 9:00 do 14:30, w siedzibie Stowarzyszenia UNICORN, przy ul. Kopernika 19 E w Krakowie.
Osoby uczestniczące w pełnym wymiarze zajęć otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa w dwudniowym cyklu szkoleniowo-warsztatowym wynosi 20 zł od osoby.

Należność prosimy wpłacać do dnia 18.11.2005 roku na konto ROPS:
Kredyt Bank S. A. II o/Kraków 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000
Koordynatorów prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do ROPS
w terminie do 18 listopada 2005 roku.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl