Załaduj kalendarz
2009-09-09

Przetarg na badanie społeczne "Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczony na badanie "Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych" realizowane w ramach projektu "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I".
Badanie będzie składało się z dwóch części: jakościowej i ilościowej (poprzedzonej pilotażem).
 
W części jakościowej Wykonawca zorganizuje oraz przeprowadzi osiem zogniskowanych wywiadów grupowych na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego narzędzia badawczego. W ramach etapu jakościowego Wykonawca opracuje transkrypcje oraz raport z wywiadów grupowych.
 
W części ilościowej Wykonawca wylosuje próbę do badania na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego operatu. Wykonawca zastosuje losową strategię doboru próby wykorzystując trzy kryteria warstwowania: formę organizacyjno - prawną organizacji, obszar funkcjonowania (miasto, wieś) oraz terytorium funkcjonowania z podziałem na powiaty. Maksymalny błąd oszacowania 4%, minimalna wielkość próby 563, poziom ufności 95%. Liczebność populacji ok. 8 300. Wykonawca dokona przynajmniej trzykrotnej próby bezpośredniego nawiązania kontaktu z wylosowaną organizacją w celu przeprowadzenia wywiadu. Wykonawca poza próbą zasadniczą dokona losowania próby rezerwowej w celu osiągnięcia minimalnego poziomu responsywności – 70%.
Na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego listy wskaźników oraz przebiegu zogniskowanych wywiadów grupowych Wykonawca opracuje narzędzie badawcze w postaci zestandaryzowanego kwestionariusza ankiety do wywiadu. Wykonawca przeprowadzi pilotaż opracowanego narzędzia.
W ramach części ilościowej Wykonawca, stosując technikę zestandaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego (face to face), przeprowadzi badanie wśród przedstawicieli reprezentatywnej dla Małopolski (dobór losowo-warstwowy) liczby organizacji pozarządowych. Wykonawca wykona bazę SPSS (w formacie .sav) zakodowanych danych z zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. Wykonawca sporządzi raport z analizą danych. Interpretacji wyników dokona Zamawiający.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do projektu umowy.
 
Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2009 r., o godzinie 12.00.
 
SIWZ + załączniki
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl