Załaduj kalendarz
2008-07-04

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpił do Partnerstwa Lokalnego „Równowaga- Praca- Rodzina”

Porozumienie na rzecz zrównoważonej aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn zajmujących się osobami zależnymi podpisało 9 instytucji z terenu Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego. Liderem odpowiedzialnym za koordynację działań Partnerów Lokalnych jest Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU.

O Partnerstwie:

Problem godzenia życia zawodowego z prywatnym obecnie dotyka coraz większej liczby osób. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się kobiety i mężczyźni, którzy sprawują opiekę nad małym dzieckiem, osobą niepełnosprawnym lub schorowaną osobą w podeszłym wieku. Taka sytuacja utrudnia podjęcie pracy, a co za tym idzie powoduje bezradność i zubożenie rodziny. Naprzeciw temu problemowi wychodzi Partnerstwo Lokalne „Równowaga- Praca- Rodzina” działające na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn zajmujących się zależnymi bliskimi.

Celem Partnerstwa jest:

• współpraca pomiędzy Partnerami Lokalnymi w zakresie realizacji usług umożliwiających aktywizację zawodową kobiet i mężczyzn zajmujących się niesamodzielnym członkiem rodziny;
• świadczenie usług aktywizujących społecznie i zawodowo, które uwzględniają aspekt godzenia życia zawodowego z osobistym oraz trudności wynikające z faktu sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny;
• zwiększenie w regionie dostępności i efektywności usług oraz świadczeń dla kobiet i mężczyzn wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad niesamodzielnym bliskim;
• promocja idei równowagi życia zawodowego i osobistego.


Instytucje, które przystąpiły do Partnerstwa to:

Adecco Poland Sp. z o.o. – Partner
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Igołomia-Wawrzeńczyce – Partner
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kocmyrzów-Luborzyca – Partner
Grodzki Urząd Pracy – Partner
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Partner
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Partner
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Partner
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU – Lider
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – Partner


Współpraca w ramach Partnerstwa

Instytucje przystępujące do Partnerstwa Lokalnego wspólnie wypracowały rozwiązania w postaci kompleksowych usług doradczo-szkoleniowych, uwzględniających potrzeby oraz oczekiwania osób napotykających na trudności w godzeniu sfery zawodowej i rodzinnej. Proponowany w ramach modelu zakres usług bazuje na dotychczasowym zakresie działalności podmiotów tworzących Partnerstwo Lokalne. Tym samym, ich zaangażowanie się we współpracę lokalną nie wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów, lecz opiera się o zasoby, którymi Partnerzy dysponują w ramach prowadzonej na co dzień działalności.

Kto może skorzystać?


Osoby, które skorzystać mogą z usług oferowanych w ramach modelu zrównownoważonej aktywizacji zawodowej „Równowaga – Praca – Rodzina” nie stanowią jednorodnej grupy. Z tego też względu charakter podejmowanych działań aktywizujących ma na uwadze specyfikę osób tak pracujących, jak i niepracujących. Osoby te znajdują się w różnej sytuacji życiowej, jednak łączy je poczucie braku satysfakcjonujących rozwiązań w zakresie harmonijnego godzenia pracy zawodowej z życiem osobistym. W związku z tym wyodrębnione zostały dwie różne grupy osób, które powinny mieć możliwość skorzystania z oferowanego wsparcia:
1. kobiety i mężczyźni niepracujący, którzy wskutek zajmowania się niesamodzielnym członkiem rodziny mają utrudniony powrót na rynek pracy;
2. kobiety oraz mężczyźni pracujący, którzy wskutek opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny mają trudności z godzeniem pracy zawodowej z życiem osobistym.


W obydwu przypadkach kryterium kwalifikującym do skorzystania z oferty modelu jest zameldowanie na terenie Powiatu Krakowskiego lub Miasta Krakowa.

Więcej informacji na temat projektu można znaleść na stronie
http://www.rownowaga-praca-rodzina.pl/index.php
lub http://plineu.org/ - w zakładce Działalność Stowarzyszenia- Projekty.

 

 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl