Załaduj kalendarz
2009-08-06

Rekrutacja na studia podyplomowe dla pracowników DPS-ów i CIS-ów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej do projektu 1.45 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. W ramach projektu na studia podyplomowe mogą być kierowane osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich, zatrudnione w domach pomocy społecznej oraz centrach integracji społecznej na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, kierownik, zastępca dyrektora/kierownika, kierownik działu) oraz pracownicy będący kadrą kierowniczą średniego stopnia lub wskazani przez kierownika jednostki pracownicy, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska kierownicze.

Zgodnie z założeniami projektu studia podyplomowe odbywać się mogą na następujących kierunkach: 
- Organizacja pomocy społecznej – minimum programowe kierunku zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 8 października 2004 r., Nr 219, poz. 2224); 
- Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej (minimum programowe jak dla organizacji pomocy społecznej, zgodne z rozporządzeniem); 
- Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej; 
- Zarządzanie informacją w instytucjach publicznych; 
- Zarządzanie polityką społeczną; 
- Zarządzanie gospodarką społeczną; 
- Zarządzanie i marketing; 
- Ekonomia społeczna; 
- Organizacja i zarządzanie; 
- Zarządzanie funduszami europejskimi; 
- Inne pokrewne kierunki, związane merytorycznie z problematyką polityki społecznej lub ekonomii społecznej - W przypadku dużej ilości zgłoszeń na inne kierunki, nie wymienione powyżej (25 - 30 kandydatów), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich podejmie starania o wybór wykonawcy tych studiów.

Kandydatów na studia prosimy o wskazanie preferowanych kierunków studiów oraz uczelni na której dany kierunek jest realizowany w formie studiów podyplomowych dwusemestralnych i na której chcieliby studiować.
Ostateczny wybór uczelni (wykonawcy usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych), realizowany będzie przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o wskazane przez kandydatów uczelnie.

Studia rozpoczną się w październiku 2009 r. O dokładnym terminie rozpoczęcia studiów i o miejscach przeprowadzenia zajęć dydaktycznych informować będą uczestników studiów wybrane uczelnie. Studia trwają 2 semestry.

Studia odbywać się będą w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota – niedziela).

Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieć zapewnione – poza usługą edukacyjną na wybranym kierunku studiów – niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, wyżywienie, zakwaterowanie oraz zwrot kosztów dojazdu do 150 zł za zjazd.

Uczelnie, przyjmując kandydata na studia będą wymagać przedłożenia następujących dokumentów: dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, kopii dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji.

Warunkiem zaliczenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań (obecność i udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminów), określonych w planie studiów.

Zgłaszanie kandydatów

Warunkiem koniecznym przyjęcia pracownika na studia jest zgoda jego bezpośredniego przełożonego, zwracamy się więc z prośbą do Dyrektorów/Kierowników wymienionych wyżej placówek o zgłoszenie kandydatów na studia podyplomowe w ramach projektu, za pomocą wypełnionej Karty Zgłoszenia.

Z każdego DPS i CIS z terenu małopolski, na studia podyplomowe zakwalifikowany zostanie jeden kandydat, wpisany na Karcie Zgłoszenia pod numerem 1. Pozostali kandydaci z poszczególnych instytucji (od numeru 2 na Karcie Zgłoszenia) umieszczeni zostaną na liście rezerwowej, istnieje jednak duża szansa iż pula miejsc na studia wzrośnie i osoby z listy rezerwowej również będą mogły skorzystać ze studiów podyplomowych w ramach projektu.

Wyboru pracowników prosimy dokonywać w oparciu o takie kryteria jak: zajmowane stanowisko (preferencje dla kadry kierowniczej), jakość pracy, stałość stosunku pracy (sugerujemy kierowanie na studia osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony). Prosimy o wybranie i wpisanie pod numerem 1 w Karcie Zgłoszenia pracownika gwarantującego w największym stopniu ukończenie studiów. Rozważana jest bowiem możliwość zapisania w umowach między uczestnikiem a uczelniami zobowiązania do zwrotu kosztów studiów przez uczestnika projektu, w przypadku ich nieukończenia.

Wypełnione Karty Zgłoszenia proszę wysyłać faksem pod numer 0-12 422-06-36 wew. 44 lub mailem na adres kaperlinska@rops.krakow.pl i następnie oryginał pocztą na adres ROPS Kraków, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem Studia Podyplomowe. Karty Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 września 2009.

Wszelkich informacji udziela Pani Karolina Aperlińska pod numerem telefonu 0-12 422-06-36 wew. 41.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl