Załaduj kalendarz
2016-07-06

Rozpoczynamy VI edycję Akcji "MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM"

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Akcji "MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM". Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu "Miejsce przyjazne seniorom"

Każdy z nas bardzo chce, aby Województwo Małopolskie było przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców. Podejmujemy w tym kierunku wiele działań. Tym razem zapraszamy Państwa do udziału w akcji społecznej, mającej na celu współtworzenie na terenie Miasta Krakowa przestrzeni, które wpływając na dobre samopoczucie seniorów, będą wyrazem naszej wspólnej troski wobec środowisko osób starszych, a także pomogą im w realizowaniu codziennych potrzeb.

Chcemy promować działające na terenie miasta Krakowa „miejsca przyjazne seniorom”: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

W VI edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

- instytucje,

- firmy,

- organizacje,

- urzędy,

- osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu).

Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:

- posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,

- utrzymują i rozbudowują ofertę,

- potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,

- realizują zniżki i rabaty dla seniorów,

- posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób starszych,

- ą otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,

- są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań!!!

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 31 października 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30 - 070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacja zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa, która przygotowuje listę wizytacji, przedkładana następnie do oceny przez Kapitułę konkursową, która weryfikuje przyznane certyfikaty, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia 2016 r.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz www.dlaseniora.krakow.pl

Równorzędnymi organizatorami i realizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Akcja realizowana jest w oparciu o Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

Formularz rekomendacji

Zgoda na udział w akcji o przyznanie certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”

Lista osób zgłaszających kandydaturę

zmniejszone_logo_MPS

Organizatorzy :

bardzo_poprawne_logo_MPS_organizatorzy

Patroni medialni:


zmiejszenie_68_patroni_medialni_MPS_2016


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl