Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2009-11-18

Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Jesienią 2009 roku Instytut Psychologii Zdrowia PTP rozpoczyna nabór na nowe szkolenie

Warszawa, dn. 10 listopada 2009 roku

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz większej liczby absolwentów Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) uruchamiamy kolejny stopień szkolenia. Posiadana już wiedza oraz umiejętności pozwalają Państwu rozpoznawać zjawisko przemocy w rodzinie oraz udzielać pierwszej niezbędnej pomocy. Jako absolwenci kursu podstawowego staliście się ważnymi partnerami dla instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obowiązująca Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie (oraz nadchodząca jej nowelizacja) wraz z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nakładają na nas ważne zadania. By móc je realizować niezbędne jest zdobywanie wiedzy i nowych, specjalistycznych kompetencji do zajmowania się złożonym zjawiskiem jakim jest przemoc w rodzinie. Mamy przekonanie, że nowopowstałe szkolenie dobrze wpisuje się w wyżej wymienione wyzwania. Zawartość merytoryczna szkolenia jak i ilość godzin, w których większość stanowić będzie praca warsztatowa pozwolą Państwu spełniać stawiane wymogi na drodze uznawania Waszych kompetencji (certyfikaty, stanowiska pracy). Z wielką nadzieją zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Specjalistycznym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mając przekonanie, że przyczyni się ono do podnoszenia rangi osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy w Polsce. Prosimy o zapoznanie się z załączoną ulotką zawierającą szczegółowe informacje o szkoleniu oraz czekamy na Państwa zgłoszenia.

Z pozdrowieniami
Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
Prof.n.dr hab. Jerzy Mellibruda

Kierownik SSPPwR
Piotr Antoniak

 

 

Jesienią 2009 roku Instytut Psychologii Zdrowia PTP rozpoczyna nabór na nowe szkolenie pod nazwą:

Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Ofertę kierujemy przede wszystkim do absolwentów Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) lub absolwentów innych równoważnych szkoleń w tym obszarze (min. 100 godzin).
Kurs o charakterze zaawansowanym pozwoli doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie:
• przeprowadzania interwencji w rodzinie z problemem przemocy,
• pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc,
• uwzględniania wraz z problemem przemocy takich problemów jak uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie itd.,
• pracy z dziećmi dotkniętymi problemem przemocy,
• prowadzenia grup radzenia sobie z problemem przemocy.

Podobnie jak w przypadku kursu podstawowego również i w tym szkoleniu zasadnicza aktywność uczestników będzie miała miejsce w małych grupach warsztatowych (nie większych niż 15-osobowych) składających się z przedstawicieli różnych grup zawodowych. Będzie to okazja do tworzenia i utrwalania dobrego zwyczaju pracy interdyscyplinarnej, o której mowa w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W programie szkolenia przewidziane są warsztaty, ćwiczenia, wykłady, seminaria oraz praca z materiałem filmowym, łącznie 240 godzin. W czasie trwania studium każdy uczestnik grupy warsztatowej będzie miał obowiązek superwizowania pracy z wybranym przez siebie klientem/klientką. Taki system pracy pozwoli w przyszłości naszym absolwentom starać się o potwierdzenie ich kompetencji stosownymi certyfikatami.

PRZEBIEG SZKOLENIA
Pełny kurs obejmuje sześć sesji czterodniowych (jedna sesja w miesiącu).
Zawartość każdej sesji została przedstawiona poniżej:

SESJA I

 Wywiad dotyczący rodziny z problemem przemocy,
 Diagnoza problemów występujących w rodzinie,
 Ustalanie planu pracy z rodziną z problemem przemocy,
 Przekazanie informacji dotyczących pomocy rodzinie,
 Zawieranie kontraktu,
 Analiza mitów i stereotypów dotyczących osób starszych,
 Analiza mitów i stereotypów dotyczących przemocy wobec osób starszych,
 Diagnoza sytuacji i potrzeb osoby starszej doświadczającej przemocy w rodzinie,
 Kontakt z osobą starszą doświadczającą przemocy w rodzinie,
 Superwizja pracy uczestników.

SESJA II
 Diagnoza ofiar przemocy w kontekście nadużywania środków psychoaktywnych,
 Praca z osobą doświadczającą przemocy z problemem alkoholowym (pierwszy kontakt + dalsze kierunki pracy),
 Osoba współuzależniona z problemem przemocy w rodzinie,
 Trudności w radzeniu sobie z przemocą u osób współuzależnionych,
 Kontakt z osobą współuzależnioną doświadczającą przemocy,
 Typowe reakcje na wydarzenia traumatyczne w kontekście objawów PTSD,
 Specyfika PTSD u ofiar przemocy w rodzinie (pierwszy kontakt),
 Praca z osobami mającymi objawy PTSD w reakcji na przemoc,
 Problemy ze zdrowiem psychicznym, jako reakcja na przemoc (pierwszy kontakt),
 Superwizja pracy uczestników.

SESJA III
 Standardy dotyczące diagnozy dzieci krzywdzonych,
 Różnicowanie kryzysów rozwojowych i objawów dziecka krzywdzonego,
 Zaniedbywanie dzieci – diagnoza, konsekwencje doświadczania zaniedbywania,
 Zachowania ryzykowne dzieci, jako konsekwencje przemocy w rodzinie,
 Dziecko sprawcą przemocy wobec rodzica,
 Praca z rodzicem krzywdzącym: relacja matka-dziecko,
 Diagnoza i terapia więzi w rodzinie z problemem przemocy,
 Konsultacje wychowawcze dla rodzica niekrzywdzącego,
 Superwizja pracy uczestników,
 Medyczne aspekty zaniedbywania dzieci,
 PTSD - charakterystyka objawów i leczenia dzieci i młodzieży,
 Wpływ ujawnienia przemocy na funkcjonowanie rodziny.

SESJA IV

 Diagnoza społecznych stereotypów dotyczących sprawców przemocy i praca nad ich zmianą,
 Interwencja kryzysowa wobec sprawcy przemocy,
 Programy terapeutyczne dla sprawców przemocy,
 Trudności terapeuty w relacji terapeutycznej ze sprawcami przemocy,
 Przekonania sprawców leżące u podstaw ich zachowań i metody pracy nad ich zmianą,
 Metody pracy ze złością i agresją u sprawców przemocy,
 Praca ze specyficznymi grupami sprawców przemocy: sprawca uzależniony od substancji psychoaktywnych, chory psychicznie, upośledzony umysłowo – możliwości i ograniczenia.


SESJA V

 Procedury obowiązujące i rekomendowane – „Niebieskie Karty” dla Policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowo-wychowawczych i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 Kompetencje służb niezbędnych do rozwiązywania problemów przemocowych,
 Algorytmy postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie,
 Standardy pracy miejsc pomocowych (punkty informacyjno-konsultacyjne, poradnie ambulatoryjne, ośrodki stacjonarne, hostele, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itd.),
 Kompetencje osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy,
 Ochrona danych osobowych naszych klientów,
 Tajemnica zawodowa w przypadkach przemocy,
 Zasady pracy interdyscyplinarnej,
 Koordynacja pracy nad konkretnymi przypadkami,
 Koordynacja działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym,
 Tworzenie i realizacja lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Aktualne uregulowania prawne i rekomendacje przydatne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Profilaktyka wypalenia zawodowego,
 Superwizja pracy działających zespołów interdyscyplinarnych.


SESJA VI

 Kwalifikacja do grupy,
 Tworzenie grupy, etapy pracy nad tworzeniem grupy,
 Zawieranie kontraktu z grupą,
 Wprowadzenie do roli trenera, nawiązanie kontaktu z grupą,
 Rola osoby pracującej z grupą – kompetencje interpersonalne,
 Ja, jako prowadzący grupę,
 3 poziomy, na których pracuje trener grupowy,
 Trudni uczestnicy, trudne sytuacje w grupie,
 Zaplanowanie krótkiej formy pracy z grupą,
 Proces grupowy, czynniki mające wpływ na leczenie, elementy utrudniające pracę trenera grupowego, zadania trenera grupowego,
 Superwizja pracy uczestników grupy.
ZADANIE ZALICZAJĄCE STUDIUM

 Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek poddać superwizji w grupie warsztatowej swoją pracę z osobą z problemem przemocy w rodzinie,
 Każdy uczestnik szkolenia na ostatnią sesję powinien przynieść studium przypadku opisujące pracę z osobą z problemem przemocy w rodzinie (będzie to podsumowanie pracy z grup superwizyjnych odbywających się podczas każdej sesji).

Każda grupa warsztatowa w czasie trwania kursu z wyjątkiem IV i V sesji pracuje z tym samym trenerem. Wykłady będą prowadzone na forum dla wszystkich uczestników danego turnusu. Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Nieobecności na sesjach można uzupełniać z kolejnymi edycjami z wyjątkiem sesji pierwszej.
Kandydaci do szkolenia wypełniają ankietę kwalifikacyjną dostępną na naszej stronie internetowej. Kwalifikacji dokonuje kierownik szkolenia w porozumieniu z osobami z zespołu dydaktycznego. O wynikach kwalifikacji zostaną powiadomione odpowiednie osoby, które będą proszone o potwierdzenie swojego udziału w zbliżającej się edycji i o dokonanie wpłaty pierwszej transzy za szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie już na pierwszą sesję będą proszone o przygotowanie materiału na superwizję z uwzględnieniem poniższych punktów:
1. Metryczka, podstawowe dane o kliencie/pacjencie.
2. Kontekst zgłoszenia (kto kierował, historia poprzednich kontaktów z pomagaczami, dlaczego akurat teraz osoba zgłosiła się po pomoc?).
3. Perspektywa widzenia własnych problemów przez klienta/pacjenta.
4. Perspektywa widzenia problemów klienta/pacjenta przez pomagacza.
5. Od kiedy klient/pacjent jest pod opieką?
6. Jaki był kontrakt dotyczący pomocy?
7. Kierunki dalszej pracy z rodziną.
8. Pytanie superwizyjne


KOSZT KURSU
Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 3.000 zł. Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6. Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" (http://www.etoh.edu.pl, +22 836 80 81).
Po zakwalifikowaniu uczestnik ma możliwość dokonania wpłaty jeszcze w 2009 roku i otrzymania faktury zarówno ze strony Instytutu Psychologii Zdrowia jak i Fundacji „ETOH”.
NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA
Edycja zimowo - wiosenna:
SESJA I 12.01 – 15.01. 2010
SESJA II 2.02 – 5.02. 2010
SESJA III 9.03 – 12.03. 2010
SESJA IV 13.04 – 16.04. 2010
SESJA V 18.05 – 21.05. 2010
SESJA VI 8.06 – 11.06. 2010
Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6. Wypełniony formularz zgłoszenia można wysłać mailem pogotowie@niebieskalinia.pl, pocztą lub faksem do sekretariatu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP
Ul. Korotyńskiego 13, 02 - 121 Warszawa, fax. (22) 824-25-01; 823-96-64
W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Anną Ulatowską w godzinach 9.00-16.00, tel. 0667902455 lub przez sekretariat Pogotowia (22) 824-25-01; 823-96-64. W sprawach merytorycznych informacji udziela Kierownik szkolenia Piotr Antoniak (kontakt telefoniczny przez sekretariat Pogotowia).
Serdecznie zapraszamy!

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl