Załaduj kalendarz
2009-02-10

Szkolenie z zakresu Specjalizacji II Stopnia w Zawodzie Pracownik Socjalny

W związku z realizacją II edycji projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Priorytetu I PO KL (Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej) przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, rusza nabór na szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, powinny zgłosić się do wybranego podmiotu szkolącego we własnym zakresie.


Instytucje organizujące szkolenia II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:
 Olsztyńska Szkoła Biznesu
ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn
tel. (089) 542-42-70
fax: (089) 521-27-50
e-mail: specjalizacje@osb.edu.pl  
www.osb.edu.pl  
Informacji udziela: Kamila Gojło, Hanna Sobieraj
Limit – 60 miejsc
Specjalizacje (po 20 osób):
 Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
 Praca socjalna z ofiarami przemocy
 Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Początek zajęć: 7-8 marca 2009 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: - 23 luty 2009.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa
tel. (022) 824-15-21 wew.340
e-mail: j.kasianiuk@wsptwp.eu  
www.wsptwp.eu/n/warszawa  
Informacji udziela: Jolanta Kasianiuk
Limit – 25 miejsc
Specjalizacje:
 Praca socjalna z dzieckiem
Początek zajęć: 14-15 marca 2009 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: - 2 marca 2009.Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin
tel. (081) 748-18-81, (081) 748-33-32
e-mail: administracja@kpss.lublin.pl ; dyrektor@kpss.lublin.pl  
www.kpss.lublin.pl  
Informacji udziela: Ewa Nowicka
Limit – 80 miejsc
Specjalizacje (po 20 osób):
 Praca socjalna z osobami uzależnionymi, w szczególności od alkoholu i narkotyków
 Praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy
 Praca socjalna z dzieckiem
 Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi
Początek zajęć: 7-8 marca 2009 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: - 23 luty 2009W szkoleniach mogą brać udział osoby pracujące na następujących stanowiskach: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator oraz główny specjalista.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przedstawienie przez kandydata na uczestnika szkolenia dokumentu, wystawionego przez swojego pracodawcę, stwierdzającego posiadanie przez niego, wymaganych rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. Nr 154, poz. 1289) kwalifikacji, umożliwiających przystąpienie do egzaminu na II stopień specjalizacji przed Centralną Komisją Egzaminacyjną.


Ze środków projektu dla w/w limitów miejsc zostaną pokryte następujące koszty:
• prowadzenie toku specjalizacji,
• podróż z miejsca zamieszkania słuchacza do miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia (do kwoty 150zł/os./zjazd),
• zakwaterowanie i wyżywienie,
• opłaty z tytułu egzaminów, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,
• wydanie stosownych zaświadczeń,
• ubezpieczenie uczestnika szkolenia w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5 000 zł,
• materiały dydaktyczne.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym będą zobowiązane do przedstawienia stosownych dokumentów, w tym:
- zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku pracownika socjalnego,
- zaświadczenia o posiadaniu co najmniej pięcioletniego stażu pracy na wymaganym stanowisku,
- dyplomu ukończenia specjalizacji I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny lub dyplomu magisterskiego.

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl