Załaduj kalendarz
2009-02-18

Uwaga aspiranci pracy socjalnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na studia I stopnia (licencjackie) w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”; Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W semestrze letnim 2009 r. rozpoczną się studia I stopnia (licencjackie) dla 6 województw, dla których nie wyłoniono wykonawców usługi w 2008 r.

Pozostałe województwa (w tym małopolskie) mają możliwość zgłoszenia do udziału w studiach (w podanym wyżej terminie) kandydatów zatrudnionych na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. W skali kraju (16 województw) będzie to grupa 60 osób.

Ofertę przeprowadzenia studiów złożyły:
1. Uniwersytet Szczeciński, Filia w Gorzowie Wielkopolskim – kierunek praca socjalna
2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Katowicach – kierunek praca socjalna
3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – kierunek pedagogika
4. Akademia pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek praca socjalna
5. Uniwersytet Opolski w Opolu – kierunek praca socjalna
6. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – kierunek praca socjalna

Do udziału w projekcie uprawnione są osoby zatrudnione w jednostkach pomocy i integracji społecznej realizujących zadania na podstawie ustawy o pomocy społecznej lub w organizacjach pozarządowych realizujących zadania zlecone pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które nie posiadają wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów tej ustawy.

Ze środków projektu zostaną pokryte następujące koszty:
• prowadzenie toku specjalizacji,
• podróż z miejsca zamieszkania słuchacza do miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia (do kwoty 100zł/os./zjazd),
• zakwaterowanie i wyżywienie,
• opłaty z tytułu egzaminów, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,
• wydanie stosownych zaświadczeń,
• ubezpieczenie uczestnika szkolenia w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5 000 zł,
• materiały dydaktyczne.
W trakcie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. 05.154.1289),
- zgoda/rekomendacja Dyrektora/Kierownika placówki na udział w studiach,
- fakt czy dany pracownik pracuje w środowisku,
- wielkość powiatu/gminy
- trwałość stosunku pracy.

- Uczelnia poinformuje studentów o dokładnym terminie i miejscu zjazdów (rozpoczęcie pierwszego semestru planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2009r.).
- Studia I stopnia trwają 6 semestrów.
- Uczelnie przyjmując kandydata na studia wymagają przedłożenia dokumentów poświadczających uprawnienie do studiowania , a więc w przypadku studiów I stopnia – świadectwa maturalnego i zaświadczenia o zatrudnieniu na wyżej wymienionym stanowisku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej obligatoryjnie drogą elektroniczną na adres: kaperlinska@rops.krakow.pl  lub faxem na numer 012 422 06 36 wew. 44 do dnia 20 lutego 2009 roku.
Dodatkowe informacje związane z realizacją drugiej edycji projektu, można uzyskać pod numerem telefonu 012 422 06 36 wew. 41.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl